Hushållningssällskapet har på uppdrag av Länsstyrelsen tagit fram rapporten ”Planeringsunderlag för brukningsvärd åkermark i Kalmar län” för att lyfta vad som kan klassas som brukningsvärd jordbruksmark i Kalmar län, både i nutid och framtid.

Kalmar län är en tillväxtregion med behov av mark till bland annat nya bostäder, industrier och infrastruktur, samtidigt som regionen har bland de mest produktiva jordbruksmarkerna i Sverige. Detta har betydelse för livsmedelsproduktionen både regionalt och nationellt. Jordbruksmark är ofta attraktivt att bygga på eller exploatera för annan användning än livsmedelsproduktion. Ofta tas inte stora arealer i anspråk per exploateringstillfälle, men sammantaget blir det betydande arealer som oåterkalleligt försvinner.

– Mot bakgrund av de senaste årens svåra torka, vatten- och foderbrist så är rapporten av mycket stor vikt. Vi behöver värna den bördigaste åkermarken för att säkra livsmedelsförsörjningen i ett förändrat klimat, säger landsbygdsdirektör Karin Bergman. Den är också viktigt ur ett krisberedskapsperspektiv. En ökad självförsörjningsgrad av livsmedel är ett uttalat mål i den nationella livsmedelsstrategin.

I Kalmar län exploateras jordbruksmark för bland annat utbyggnad av tätorter, industrier och infrastruktur. I en enkätundersökning till länets kommuner framkom att de flesta inte har någon övergripande strategi att bevara jordbruksmark. Det framkom också en efterfrågan till länsstyrelsen att ta fram underlag till kommunerna för att de ska kunna bedöma om jordbruksmark kan anses vara brukningsvärd eller inte. Miljöbalken skyddar just ”brukningsvärd jordbruksmark” från exploatering.

– Med rapporten möter vi nu behovet av en övergripande strategi i länet för bevarande av brukningsvärd jordbruksmark, säger länsarkitekt Pär Hansson. Vi kommer att presentera och diskutera rapporten närmare i de samverkansmöten vi har med kommunernas samhällsbyggnadsenheter.

– Rapporten utgör ett viktigt kunskapsunderlag för att långsiktigt stärka skyddet av jordbruksmarken i översikts- och detaljplanearbetet, säger Pernilla Sjögren, miljörådgivare på Hushållningssällskapet och en av författarna bakom rapporten.

Läs rapporten ”Planeringsunderlag för brukningsvärd åkermark i Kalmar län” på Hushållningssällskapets webbplats