Den 2 mars, inleddes kampanjen ”Odla för Ukraina” vars syfte är att kräva ett omedelbart moratorium för exploatering av åkermark och en utökad odling på jordbruksmark som inte brukas. Bakgrunden är kriget i Ukraina och det hot som detta utgör mot livsmedelsförsörjningen. Initiativet till kampanjen togs av Nils-Erik Norrby i Den Goda Jorden som hoppas att enskilda och aktiva föreningar och rörelser nu hjälps åt att sprida filmen och budskapet. Så att vi nu med kort varsel kan förenas i en gemensam målsättning att inför det stundande vårbruket öka Sveriges produktion av livsmedel.

Anförande av Nils-Erik Norrby vid Råby gård, Lund, Sverige, den 2 mars 2022 vid starten av föreningen Den Goda Jordens kampanj ”Odla för Ukraina”. Följande text är en återgivelse av det muntliga anförande som filmats och den 5 mars lagts ut på Den Goda Jordens hemsida.

Läs anförandet här

Farm for Ukraine (english subtitles)

The following text is a translation from Swedish to English of a speach held by Nils-Erik Norrby at Råby farm, Lund, Sweden march 2 2022 at the start of the campaign “Farm for Ukraine”, initiated by “Den Goda Jorden”, “The Good Soil”. Den Goda Jorden is a Swedish NGO that works to protect farmland. The speech was filmed and published on Den Goda Jordens web page March 4 2022.

Read the speach here

Цей текст є українським перекладом зі шведської промови Нільса-Еріка Норрбю на фермі Робю (Råby), у Лунді, Швеції, від 2-го березня 2022 року, на початку кампанії
«Вирощуймо для України», ініційованої «Den Goda Jorden» (« Добрий ґрунт»). Den Goda Jorden – шведська неурядова організація, яка займається захистом
сільськогосподарських угідь. Промова була знята та опублікована на веб-сторінці Den Goda Jorden 4-го березня 2022 року.

прочитайте текст тут