Föreningen Den Goda Jorden har lämnat ett remissyttrande över Riksintresseutredningens slutbetänkande ”Planering och beslut för hållbar utveckling SOU:2015:99”.

Läs föreningens remissyttrande här.
Läs Sveriges lantbruksuniversitets remissyttrande här.

Alla remissvar hittar du här