Svea Jord & Skog publicerade den 11 februari artikeln ”Att bygga på åkermark fördyrar för samhället

Artikeln som bygger på en intervju med Anders Larsson, SLU Alnarp inleds så här:
Sverige är ett mycket glest befolkat land. Trots det behöver vi cirka en miljon hektar mer åkermark för vår livsmedelsförsörjning än vad vi har tillgänglig inom våra gränser. En del av förklaringen är att vi helt enkelt asfalterar mycket åkermark.

I den avslutande faktarutan görs följande kommentar:
Sedan slutet på 90-talet är det enligt Miljöbalken inte tillåtet att använda jordbruksmark till något annat än livsmedelsproduktion. I praktiken har den lagen inte haft någon funktion. Ett av skälen är enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson att ingen gått till domstolen och överklagat ett detaljplaneärende där man bebygger jordbruksmark. Man har helt enkelt accepterat när marken exproprierats. En jordbrukare i Örebro län har nu överklagat detaljplanen för en järnvägsverkstad utanför Hallsberg. Det ärendet har inte avgjorts än.