Länstidningen Norr/Vimmerby Tidning publiceerade den 31 augusti artikeln ”Igenplanterad åkermark får inte odlas igen”.

 

Det råder stor brist på åkermark i regionen. När familjen Pettersson i Hult i Mariannelund hörde att Sveaskog skulle sälja mark samtidigt som de sökte ny mark att bruka, fick de beskedet att ingen mark såldes. Därefter beslutade Sveaskog att sälja ut skog, inte bara för att förstärka privata skogsbruk i glesbygden, utan också till kapitalstarka storstadsbor.

 

För att kunna fortsätta driva gården och kunna vidarutveckla den konkurrenskraftigt ansåg Susanne och Börje Petersson i Hult att de behövde mer mark.
– Det är mycket osäkert med arrendemark och speciellt med de regler som gäller för EU-stöd. Många ser hellre marken obrukad och de får ändå ut gårdsstöd, säger Susanne Petersson.

Igenplanterad mark
Bristen på åkermark är stor och därför började makarna titta på om det fanns några alternativ.
Mycket mark i regionen köptes på 1960-talet upp av det privata bolaget Bruzafors Hällefors.
Känslokallt ödelades därefter gårdarna och planterades igen med skog. Det så öppna landskapet och odlade marken beskogades.
– Min far var lantbruksnämndens ombud när de planterade igen. Det skulle inte vara något jordbruk i Sverige, säger Alf Tagesson.

Röta
Så speciellt bra skog har det inte blivit på alla platser då väldigt mycket virke innehållit röta. Den igenplanterade åkermarken har fin matjord kvar och då stora ytor blåste ner vid Gudrun är det tämligen nyplanterad skog på aktuella ytor.
Mark som lantbruket i Hult ville köpa för att återställa till odlingsmark.
De gårdar som kunde vara aktuella med ett rimligt avstånd är Bölö, Fluxerum och Fagerhult.

Sälja ut
Sveaskog hade då också samtidigt ett regeringsbeslut att sälja ut tio procent av sitt markinnehav.
Makarna tog för två och ett halvt år sedan kontakt med Sveaskog, som numera förvaltar markerna, för att se om man kunde få förvärva dem.
Sedan dess har kontakterna och turerna varit många. Ärendet har varit uppe på ministernivå och tagits upp i fastighetsutskottet där bland annat Göran Persson sitter.
Makarna har inte fått något gehör.
– Som enskild lantbrukare inser man att man inte har stor möjlighet att påverka eller göra sig hörd till regeringsnivå, säger Susanne och Börje Pettersson.
– Strax efteråt stod det i tidningen ATL att Sveaskog skulle sälja ut de sista tio procenten, inte enbart för att förstärka privata skogsbruk i glesbygden utan också till kapitalstarka storstadsbor. Hur kan Sveaskogs styrelse ta ett beslut om att sälja till kapitalstarka storstadsbor när de sa till oss att de inte kan sälja igenplanterad åkermark med syfte att brukas upp till jordbruksmark utan att få riksdagsbeslut på det.