Dala-Demokraten publicerade den 5 september artikeln ”Jordbruksmark får bebyggas med bostäder”.

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att tre personer som vill bygga i Hjortnäs ska få ett positivt besked. Ärendet har hållit på sedan 2007 och överklagats många gånger.

– Beslutet innebär att kommunen nästan inte längre kan använda jordbruksmark som skäl att säga nej till byggande, säger Annelie Stenberg (M) ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.

Hon påpekar att kommunen i dialog med LRF arbetet för att behålla jordbruksmark.
– Det handlar om att jordbruket är en viktig näring som vi vill ha kvar och att vi vill behålla det öppna landskapet. Detta beslut kan nu användas som prejudikat. Släpper man fram ett hus så kommer fler.

2007 sa dåvarande byggnadsnämnden nej till de tre personer som ville bygga i utkanten av Stur-åkern. Kommnens skäl var att Sturåkern är den största sammanhängande jordbruksmarken i Hjortnäs och enligt LRF den bästa jordbruksmarken i kommunen.
De som vill bygga överklagade och framhöll att en grannfastighet är bebyggd, att tomten ligger i kanten av området och bara slås för ensilage.
Länsrätten och kammarrätten gick emot kommunen och ansåg att de sökande hade rätt att få bygga på tomten. När kommunen 2011 följde kammarrättens dom och sa ja, överklagade det beslutet av fyra grannar och LRF. Länsstyrelsen ansåg att ett positivt besked var olagligt med hänvisning till l jordbruksmark och fornfynd.

Efter det har ärendet överklagats till Mark- och miljödomstolen som drar slutsatsen att länsrätten redan gjort bedömningen att det går att bygga på platsen och att länsstyrelsen inte hade rätt att göra en annan bedömning.

Efter en ny överklagan säger Mark- och miljööverdomstolen samma sak. Överdomstolen var inte enig, två av domarna ansåg att länsstyreln haft rätt i sitt beslut att säger nej till bygget.
Det går att överklaga till Högsta domstolen, men sannolikheten för att den tar upp ärendet är ganska liten.