Kristianstadbladet publicerade den 23 juli artikeln ”Betesmark blir bostadsmark”.

Åkrar och betesmarker exploateras, totalt har 600 hektar bebyggts i Sverige under sex år.
– Det här är en resurs som ska ge oss mat för dagen, ska vi verkligen bygga på den och förstöra den för all framtid? säger Johan Wallander vid jordbruksverket.

I Kristianstads kommun har 54 hektar åker- och betesmark bebyggts mellan 2006 och 2010. Det är framförallt för husbyggen som markerna används.

Från kommunens sida ser man allvarligt på exploateringen av åkrar och betesmark.

– Jordbruksmarken är vårt levebröd. Vi ska vara väldigt försiktiga med att ta den i anspråk, säger Peter Johansson (M), ordförande i byggnadsnämnden.

Han säger att inte många andra kommuner har förmånen att ha lika bördig jord som Kristianstad.

– Jag tror inte det är en handfull andra kommuner som har lika bördig jord som oss och vi är en livsmedelskommun. Vi måste hitta utbyggbar mark som inte konkurrerar med jordbruket, säger Peter Johansson.

Att jordbruksmark ändå använts för exploatering förklarar han med att den marken redan var utpekad som byggbar mark, men att kommunen är oerhört försiktig med att ge byggnadslov för att exploatera nya områden.

– Jordbruksmark är en ändlig resurs och det är gigantiska arealer som försvinner rent generellt, säger Johan Wallander vid Jordbruksverket.

Exploateringen står för 0,1 procent av Kristianstads totala jordbruksmark men det är viktigt att se till hela bilden enligt Jordbruksverket. Även om det inte är så stor areal som försvinner, så byggs det ofta på de bästa jordarna. Att även betesmark exploateras ser han mer allvarligt på.

– Betesmarken håller mycket mer biologiskt mångfald, så det är värre för naturen att betesmark exploateras än att man bygger på åkermark. Men om man tittar på åkermarken som en resurs inför framtiden så bör man diskutera om vi verkligen ska bebygga den, säger Johan Wallander.