Skånska Dagbladet rapporterar den 5 maj följande:

Värby församling oroas av en ökad trafik genom Skabersjö by medan en fastighetsägare tycker att vandringsstråk och bebyggelse kommer nära hans marker. Andra beklagar att värdefull jordbruksmark offras för ny bebyggelse.
På onsdagen var det sista dagen att lämna synpunkter på planprogrammet för Bara söder.

Syftet med programmet är att bygga 800 nya bostäder, äventyrsbad och hotell. Exploateringen innebär också nya gångstråk för allmänheten i natur som i dag är svårtillgänglig.

Sverigedemokraterna tycker att det är oacceptabelt att fördärva 177 hektar åkermark som är klassad som 8 på skalan. Området kan i stället ge en veteskörd på 1200 ton per år, påpekar partiet i sitt yttrande.
LRF:s kommungrupp är inne på samma linje Man ser med oro på kommunens förkärlek att exploatera den bästa åkermarken i kommunen.
”Marken vid Spångholmen är i klass 8 och bland den bästa i kommunen, särskilt som det mesta av de små områdena i klass 9 redan har offrats i tidigare beslut, låt vara inte ännu fullt ut genomförda”, konstaterar kommungruppen via sin ordförande Elna Karlsson.
LRF avstyrker exploateringen och föreslår att mindre värdefull mark offras.

En fastighetsägare i närheten föreslår en annan sträckning av väg- och gångstråk. Denne tycker också att satsningen rimmar dåligt med länsstyrelsens uttalanden om att Skåne behöver bevara den jordbruksmark som finns kvar. Han påpekar också att kommunen har en svag ekonomi och att Ystads kommun fått ta till en skattehöjning för att kunna finansiera sitt bad.

Värby församling påpekar att trafiken genom Skabersjöby kommer att öka om utbyggnaden genomförs. Kyrkmurens hållfasthet är redan nu dålig och med ökad trafik måste muren förstärkas. Den kostnaden är inte församlingen beredd att ta på egen hand.

Även bygg- och miljökontoret presenterar flera frågetecken i sitt yttrande. Miljöinspektören frågar sig varför inte Bara kan växa österut eller norrut.
”Det nämnts bara i en bisats att det anses som mindre lämpligt. Det måste när det gäller ett så här stort projekt belysas tydligt varför dessa alternativa lokaliseringar ej utgör reella möjligheter”.
Kontoret saknar också riskanalys för badanläggningen, vilken reningsteknik som ska användas och vilken kemikaliehantering som blir aktuell.

Vidare undrar kontoret om det är planerat för tillräckligt med parkeringsplatser och om det finns några reservytor för sådana.
Bygg- och miljökontoret undrar också vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas under byggtiden och om det finns en risk för förorening av mark och vatten.
Stadsarkitekt Pia Transe-Pedersen räknar med att den nya detaljplanen ska kunna vara färdig om ett år. Byggstarten beräknas då kunna ske i början av 2014.