Helsingborgs Dagblad rapporterar den 6 maj följande med anledning av förslag till ny översiktsplan för Höganäs.

Trafiken, åkermarken och vägdragningar får flest synpunkter när utställningen av kommunens förslag på ny översiktsplan är slut. Länsstyrelsen saknar i planen skyddsåtgärder för planerad bebyggelse om havsnivåerna stiger vid en klimatförändring.

Efter att det första förslaget på ny översiktsplan visades kom det in ett 70-tal yttranden. Nu har det omarbetade förslaget visats och ytterligare ett 20-tal synpunkter har kommit in till kommunens planavdelning. Liksom tidigare handlar flera av dem om trafiken och om den nya förbifarten runt Höganäs som planeras. Syftet med att dra en ny väg öster om Lerberget och Höganäs är bland annat att man skulle slippa den barriär som vägen skapar genom orterna. Miljöpåverkan och mindre buller är andra fördelar.

Boende längs Kullagatan är positiva till vägplanerna. De anser att trafiken ökat de senare åren och att det nu kan vara svårt att ta sig in och ut från sina fastigheter. En fortsatt utbyggnad av outletområdet på Tjörröd skulle ytterligare försvåra trafiksituationen längs vägen anser de boende.

På Steglinge gård är man däremot ytterst tveksamma till den nya vägdragningen. Förbifarten skulle skära rakt igenom gårdens fält med jordbruksmark. Det skulle inte bara göra det oekonomiskt för gården att bruka fälten utan dessutom ta en stor del i anspråk av den högt klassade jordbruksmarken. Steglinge föreslår i stället en väg längre österut, med stickvägar in till orten. På så sätt skulle Höganäs växa ytterligare. Steglinge gård vill heller inte att Görslövsån belastas med mer vatten. Synpunkten delar de med dikningsföretaget Madgropen Görslövsån som anser att ån redan i dag är hårt ansträngd med vatten från samhället. Fler hårdgjorda ytor skulle öka vattenmängden, skriver de i sitt yttrande.

Väsby byaförening vill få en gång- och cykelbana genom den trafikerade byn och NSR anser det viktigt att återvinningsanläggningen i Höganäs kan fortsätta sin verksamhet på plats utan inskränkningar.

Helsingborgs stad uttrycker sig positivt om planerna, särskilt när det gäller de gemensamma planerna på spårvägstrafik mellan kommunerna. De gillar också planerna på att förvandla huvudinfarten till Höganäs, väg 111, till en stadsgata där kollektivtrafiken är prioriterad.

Länsstyrelsen anser inte att hälso- och säkerhetsfrågorna är helt utredda när det gäller skyddsavstånd från miljöfarlig verksamhet eller skyddsåtgärder när det gäller riskområden för eventuella framtida översvämningsscenarior. Om bostäder byggs väster om Margereteberg anser länsstyrelsen att riksintresset för kustzonen kan skadas och att strandskyddet ska bevaras.

Fyra av fullmäktiges nio partier har tidigare yttrat sig, Miljöpartiet, SPI, Folkpartiet och Moderaterna. Nu har även Centerpartiet skickat in sina synpunkter. De skriver bland annat om åkermarkens betydelse, om grönområden och parkers betydelse samt det viktiga i att man bereder sig för en framtida spårbunden trafik längs väg 112.

Socialdemokraterna har fortfarande inte lämnat några synpunkter på planförslaget.

De nya synpunkterna kommer nu att sammanfattas till den sista versionen av planförslaget. Förslaget ska sedan upp till kommunfullmäktige för beslut efter sommaren. Om det antas så blir planen vägledande för framtida planering och byggande i Höganäs och Väsby.