På Greppadagen idag presenterade SLU, Institutionen för vatten och miljö en ny rapport Kväve- och fosfortrender i jordbruksvattendrag. Har åtgärderna gett effekt?. I rapporten visar man även hur markanvändningen inom jordbruket förändrats mellan 1981 och 2010.

Grödfördelning, djurtäthet och åkerareal 1981-2010
Utvecklingen inom jordbruket i Sverige och i län under de senaste 30 åren (1981-2010) beskrivs här med tidsserier av grödfördelning, djurtäthet och areal brukad åkermark. Tidsserierna sammanställdes av data från Jordbruksverkets webbdatabaser över verklig markanvändning och djurhållning för all åkermark i Sverige. För att karakterisera jordbruket i trendområdena under den senaste 20 åren (1991-2010) användes kommundata från Jordbruksverket som underlag. Det ideala hade varit att använda församlingsdata som finns tillgängliga i rapporter från SCB men en dataläggning bedömdes bli för kostsam för projektet.

Markanvändning inom jordbruket 1981-2010
Åkerarealen i Sverige har minskat med ca 10 % de senaste 30 åren till dagens ca 2,6 miljoner hektar (figur 41). I Halland minskade åkerarealen med så mycket som 12 % medan den ökade på Gotland (+ 3 %).