Ett rikt odlingslandskap

Miljöbron Skåne är en ideell organisation som verkar som en länk mellan företag/kommuner och studenter. Vi har blivit kontaktade av Lunds kommun som behöver hjälp av studenter för att genomföra ett kortare projekt. Omfattningen är 10-20 timmar som fördelas fritt under en månad från det att uppdraget påbörjas. Uppdraget utförs lämpligen av två studenter tillsammans.

På kommunkontoret i Lund arbetar drygt 160 medarbetare med att stödja politiska nämnder och andra förvaltningar/verksamheter i kommunen. Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet bedriver strategiskt arbete för hållbar utveckling och samordnar bland annat kommunens insatser för att nå de 16 nationella miljömålen. Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet har idag cirka 15 medarbetare.

LundaEko – Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling – består av tre delar, varav en är måldelen som utgår från de 16 nationella miljökvalitetsmålen. I måldelen formuleras lokala miljömål som Lunds kommun siktar mot samt åtgärder som ska leda till respektive mål. För att ta fram nya mål inom programmet krävs att man tar fram statusrapporter inom diverse miljökvalitetsmål.

Ungefär 50 % av Lunds kommuns yta bestå av åkermark. Åkermarken hör till de bästa i Sverige för odlingsändamål vilket lett till att storskaligt och intensivt jordbruk bedrivs. Natur- och kulturvärdena i dagens odlingslandskap är resultatet av att människan har brukat jorden under flera tusen år. Idag hotas de av den ökade specialiseringen och nedläggningen av jordbruk. Detta uppdrag ska ge upphov till en statusrapport vad gäller det svenska miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Rapporten bör innehålla:
– nuläge och trendanalys
– effekter av jordbruksmark i Lund
– påverkansfaktorer
– nationella/regionala mål och aspekter
– EU- och internationella direktiv och konventioner
– en värdering avseende utformning av nya mål och behov av åtgärder

Malmö har tagit fram liknande statusrapporter, se http://www.malmö.se/Medborgare/Miljo–hallbarhet/Miljolaget-i-Malmo/Miljon-2008.html. Samma struktur ska användas i statusrapporterna från Lund och majoriteten av av statistiken finns tillgänglig på Internet (tex SCB, IVL etc).

Kvalifikationer
Allmänna miljökunskaper

Sista ansökningsdag: 2012-06-01

Kontaktuppgifter
Malin Planander, verksamhetsledare Miljöbron Skåne
malin@miljobron.se
0732-75 04 29
www.miljobron.se