På webbplatsen Landskapsobservatorium kan man läsa ett referat av en rapport som Eva-Marie Samuelsson skrivit åt LRF Skåne.

I Danmark har jordbruksmarken ett klart bättre skydd mot bebyggelse än i Sverige. Det har flera olika orsaker, visar Eva-Marie Samuelsson i en rapport hon skrivit åt LRF Skåne.

– Jordbruksmark har en tydligare roll inom fysisk planering i Danmark, om man jämför med Sverige, säger Eva-Marie Samuelsson, som studerar landskapsarkitektur vid SLU Alnarp. Ett antal grundläggande orsaker i Danmark leder fram till hennes slutsats.

– Indelningen av landskapet i by- och landszoner gör att även det öppna landskapet tilldelats en zon och inte bara är en vit fläck på kartan, säger Eva-Marie. Det finns därmed en tydligare motpol till tätorternas ökande yta i planeringen. Det medför också starkare skäl att bygga tätare även mot städernas utkanter, där vi i Sverige tenderar att låta bebyggelsen glesa ut.

I landszonen är stadsbebyggelse inte tillåten. Det har exempelvis medfört att Danmark inte har några externa shoppingcentrum, som det finns flera av i Skåne.

– Enligt lag ska så kallade jordbruksanalyser göras, som lyfter fram jordbruket och dess marker som en verksamhet. Det ger kommunerna större kunskaper om det jordbruk som pågår inom kommunens gränser, säger Eva-Marie. Utifrån dessa analyser måste kommunerna i sin motsvarande översiktsplan peka ut särskilt värdefulla lantbruksområden. Utpekningen i sig utgör dock inget skydd, men det bidrar till att ge jordbruksmarken en tydligare roll i planeringen.

– Den danska staten har tagit fram en lista över ett antal statliga intressen, som kommunerna måste beakta i sin planering. Den gör att visionen för hela landets utveckling blir tydlig, fortsätter Eva-Marie. Danska staten har en bred vetorätt gentemot kommunernas planer, vilket innebär bättre möjlighet för dem att bevaka statens intressen i planläggningen.

– Jag vill också nämna två faktorer som jag tror har en viss indirekt påverkan; jordbruket är en viktig resurs för den danska ekonomin, samt traditionen – två tredjedelar av Danmarks yta utgörs av jordbruksmark, vilket gör verksamheten påtagligt närvarande över hela landet, avslutar Eva-Marie Samuelsson.