I fredags samlades 75 personer på Campus Varberg för att delta vid seminariet ”Åkermarken minskar – ska vi göra något åt det?”. Publiken bestod av en bra mix av politiker, tjänstemän på både kommunal och regional nivå samt intresserade föreningsaktiva i Den Goda Jorden och Naturskyddsföreningen med flera. Media var representerade i form av ATL, Skånska Dagbladet och Hallands Nyheter.

Seminariet inleddes med att landshövdingen Lars-Erik Lövdén hälsade välkomna och gav en kortare historisk tillbakablick. Därefter hälsade kommunalrådet Jörgen Warborn alla välkomna till Varberg, årets tillväxtkommun. Han såg en utmaning i att balansera tätortsbyggande och jordbruksproduktion i kommunen.

Samhällsplaneringschefen i Varberg Jan Malmgren var den av föredragshållarna som drog ned mest applåder. Som en representant för den yngre generationen visade han upp ett engagemang för miljöfrågorna som överraskade många. Han efterlyste en högre värdering av åkermarken så att den inte är för billig för städernas utbredning. Det gäller att vi inser att samhällsnyttan av marken är så stor att exploatering inte är aktuell. Han efterlyste även kreativa lösningar där vi inte sitter fast i gamla sätt att tänka utan tänker nytt.

Jörgen Korning från Videncentret for Landbrug i Århus gav en inblick i hur man i Danmark har sett och ser på problematiken kring åker och stad. I Danmark har man delat in marken stadszoner och landzoner. Där städernas tillväxt ska ske inom stadszonerna och landzonerna ska vara förbehållna lantbruket. Möjligheten till expropriering av åkermark finns dock. Det största hotet mot lantbruksarealen i Danmark utgörs idag av kravet på större naturarealer, bl a kravet på mer skog. Han efterlyste ett helhetsperspektiv i planeringen, där prioriteringar görs utifrån stor kunskap.

Mats Persson, generaldirektör på Jordbruksverket, presenterade en ny undersökning som visar att mellan 1998 och 2005 exploaterades 215 ha åkermark om året, under tidsperioden 2006-2010 har exploateringen ökat till 521 ha om året, dvs mer än en fördubbling på den senaste femårsperioden. Exploateringen har under perioden 2006-2010 varit störst i Uppsala med 98 ha, därefter följer Varberg med 80 ha, Örebro med 76 ha och Malmö 66 ha. Falkenberg, Helsingborg, Lund, Jönköping, Linköping och Laholm har exploaterat kring 60 ha åker var. Mats Persson tyckte avslutningsvis inte att skyddet av åkermarken är tillräckligt idag. Han ansåg att det är viktigt att trenden med minskande åkerarealer bryts.

Den avslutande frågestunden utmynnade i att det finns mycket som pekar på att åkermark kommer att behövas i framtiden. Ökande energipriser på grund av minskad tillgång på fossila bränslen, minskande resurser som t ex fosfat samt ökad ekologisk produktion innebär alla att en bibehållen produktion kommer att kräva större arealer i framtiden.

Frågan är hur vi värderar åkermark och hur vi prioriterar i planeringen. Vad är särskilt värdefulla lantbruksområden och till vad är de värdefulla? Är införande av landzoner och stadszoner en väg att ta även i Sverige?

Seminariet visade att det finns ett stort intresse för frågan. Det arbete som vi i föreningen Den Goda Jorden har gjort börjar bära frukt i form av att frågan börjar diskuteras på allvar. Tyvärr visar Jordbruksverkets nya siffror att utvecklingen går åt fel håll. Svaret på frågan i seminariets titel är att vi måste göra någonting åt den minskande åkermarken nu. Framtida generationer kommer att behöva den.

Bengt Svensson
sekr. Den Goda Jorden ideell förening