Regeringen gav den 13 oktober den parlamentariska Miljömålsberedningen i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

– Markanvändning och det sätt på vilken marken brukas är oerhört viktiga framtidsfrågor för miljö och klimat. Konkurrensen om marken kommer att öka i framtiden och därför vill regeringen prioritera dessa frågor, säger miljöminister Lena Ek.

Begreppet markanvändning handlar både om användningen av marken t.ex. till skogsbruk, jordbruk, friluftsliv, bebyggelse eller vägar och om det sätt som den brukas, dvs. metoder, intensitet och tekniker.

För att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen är det viktigt att säkra ekosystemens produktionsförmåga samt möjligheterna till ett långsiktigt hållbart brukande av naturresurserna. Brukande och nyttjande genom exempelvis bebyggelse och infrastruktur, vindkraft, produktion av skogsråvaror, livsmedel, nyttjande för friluftsliv och turism, kultur-miljövård och naturskydd behöver balanseras så att miljökvalitetsmålen nås samtidigt som de behöver bidra till att upprätthålla en långsiktig konkurrenskraft och uppfylla övriga samhällsbehov.

Miljömålsberedningen är en parlamentarisk sammansatt beredning som har till uppgift att lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Miljömålsberedningen ska delredovisa sitt uppdrag den 31 mars 2012 och slutredovisa uppdraget den 15 juni 2014.