I en insändare i Skaraborgsbygden skriver Elisabeth Thisner, kommungruppsordförande LRF Mariestad, Bo Hagström, kommungruppsordförande LRF Gullspång och Daniel Hellgren, kommungruppsordförande LRF Töreboda följande:

Mariestads kommun planerar en stor handels- och industripark på värdefull åkermark helt i strid med kommunens egen ÖP, översiktsplan. Det handlar om Sunds handels- och industripark som hotar att ta 50 hektar åkermark i anspråk.

I ÖP står det ”Åkermarken bör så långt möjligt värnas som en betydelsefull produktionsresurs. Den långsiktiga produktionsförmågan hos jordbruksmark som används för livsmedels- eller biobränsleproduktion bör bibehållas. Brukningsvärd jordbruksmark som tas ur produktion bör användas så att framtida återgång till livsmedelsproduktion är möjlig”.

Bebyggd åkermark kan ALDRIG återställas med samma kvalitet som tidigare. Det tar tusen år för bebyggd åkermark att återigen bli odlingsbar. 1 000 år! Det är med andra ord helt vansinnigt att använda odlingsbar mark till köpcentrum, industrier, vägbyggen och stadsutveckling bara för att det är enkelt.

I Mariestads kommun finns utrymme på andra ställen för att utveckla industriområden som Sunds. Det är bara att bestämma sig för att skydda den värdefulla åkermarken.

Enligt Miljöbalkens 4§, 3 kap. bedöms Jord- och skogsbruk som varande av nationell betydelse. ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”.

I stället för att ställa kortsiktiga ekonomiska vinster mot bevarande av åkermark, borde kommunen se Mariestads jordbruksmark i ett globalt sammanhang, med avseende på livsmedelsförsörjning, befolkningsökning, klimatförändringar och energiförsörjning.

Utöver direkt skydd av åkermark finns det ytterligare problem med exploateringen för Sunds handels- och industripark. Tidan. Hela Tidans vattensystem bygger på möjligheten att dämma upp respektive tappa ut tillräckliga mängder vatten vid varierande vattenflöden. I delar av det tänkta industriområdet stiger Tidan redan idag upp till 100 meter från normalfåran. Ska området hållas fritt från översvämningar, kommer avtappningen uppströms att hindras med översvämmade och obrukbara marker som följd. De klimatförändringar vi nu ser, kommer inte att minska det problemet.

Det är dags för kommunledningen att tänka om. Gör inte kortsiktiga vinster utan se er om, ta ert globala ansvar och hitta en annan och bättre lokalisering för projektet.