Bördiga jordar avgörande för livsmedelsförsörjningen

FAO:s generaldirektör Jacques Diouf varnade idag för att påfrestningen på världens jordar, i kombination med markförstörelse, hotar den globala livsmedelsförsörjningen. Han efterlyste nya internationella ansträngningar för att säkerställa fortsatt friska och bördiga jordar för kommande generationer.

Diouf talade vid den första dagen av tre på mötet för lanseringen av det nya internationella nätverket för matjordens betydelse, Global Soil Partnership. Syftet med samarbetet är att nå en tryggad livsmedelsförsörjning, bättre klimatanpassning och minskade utsläpp av växthusgaser.

”Marken är en viktig komponent i världens produktions- och ekosystem”, sa Diouf. ”Men den är också en skör och icke förnyelsebar resurs. Den försämras lätt medan återhämtningen är långsam, komplicerad och kostsam”, tillade han.

Ökat tryck

Markresurserna runt om i världen är utsatta för ett ökat tryck från olika former av konkurrerande markanvändning. Samtidigt pågår en kraftig markförstörelse som drabbar livsmedelsproduktionen. Den redan begränsade tillgången på mark- och vattenresurser till jordbruket utarmas snabbt till följd av markförstörelse, noterar Diouf.

Enligt FAO har 6,3 miljoner hektar jordbruksmark förlorat sin bördighet och vattenhållande förmåga bara i Afrika. Med en förväntad fördubbling av befolkningen under de kommande 40 åren, behöver jordarna återfå sin bördighet för att kunna möta den ökande efterfrågan.

Under 1982 införde FAO riktlinjer för världens markresurser (World Soil Charter ), som fastslog de grundläggande principerna för ett hållbart nyttjande och skyddande av markresurser.

Brister i genomförandet

”Genomförandet av riktlinjerna har dröjt i flera länder och regioner. Nya ansträngningar måste göras för att implementeringen ska ske så fort som möjligt,” sa Diouf.

Förutom att underlätta genomförandet av riktlinjerna för världens markresurser, avser the Global Soil Partnership att både öka medvetenheten bland beslutsfattare och uppmuntra till handling för att säkerställa en god jordkvalité. Det gynnar inte bara livsmedelsförsörjningen utan spelar också en viktig roll för klimatanpassning och för utsläppsminskning av växthusgaser.

Samarbetet siktar även på att skapa ett fördelaktigt politiskt klimat och samtidigt ta fram tekniska lösningar för att utöka skyddet och förvaltningen av jorden. Mobilisering av resurser och expertis för gemensamma insatser och program ingår också bland målen.

The Global Soil Partnership kommer att fungera som ett komplement till det 15 år gamla Global Water Partnership, som initierades av FN:s utvecklingsprogram i samarbete med Världsbanken 1996. Syftet med Global Water Partnership är att organisera utvecklingen och förvaltningen av vatten, land och andra relaterade resurser. Detta för att maximera både ekonomisk och social välfärd utan att riskera långsiktiga hållbarheten i viktiga ekosystem.

Minska sårbarheten

Kortsiktiga åtgärder är det vanligaste sättet att få igång jordbruk vid livsmedelskriser och extrema väderförhållanden, som vid den pågående krisen på Afrikas horn. Oftast sker det i form av tillhandahållande av mat, vatten och grundläggande behov av till exempel utsäde och växtnäringsämnen. Dock behövs även långsiktiga och storskaliga insatser för att bygga upp en motståndskraft mot markförstörelse, torka och klimatförändringen. Åtgärderna skulle samtidigt minska befolkningens sårbarhet för katastrofer.

Krisen på Afrikas horn, med den pågående hungersnöden i Somalia, är den allvarligaste krisen för livsmedelsförsörjningen i världen i dagsläget. Förutom problem med osäkerhet och bristande samhällsstyrning är krisen till stor del ett resultat av bristfällig mark- och vattenresursförvaltning, både på policynivå och i praktiken.

Mötet i Rom förväntas bli startskottet för arbetet med en handlingsplan för hållbar markförvaltning. Ett sådant arbete skulle kunna leda till synergieffekter mellan samarbetspartners och bidra till en intergrering av det arbete som idag görs på skilda håll inom bland annat undersökning, bedöming och övervakning av jordens produktivitet, kolhalt, biologiska mångfald och ekologi samt mark- och vattenskydd.

Läs mera:
FAO:s miljö- och naturresursavdelning
Markresurser
Marktillståndet och hållbart jordbruk
Riktlinjer för världens markresurser
Nätverket för säkerställande av matjorden (Global Soil Partnership)