Till

Statsminister Fredrik Reinfeldt
Miljöminister Andreas Carlgren
Civil- och bostadsminister Stefan Attefall
Landsbygdsminister Eskil Erlandsson
Susanne Gerland, Miljödepartementet

Åkermark och SOU 2009:45

Vi inom föreningen Den Goda Jorden har uppmärksammat att regelverket för kommunernas fysiska planering av mark nu är under översyn efter att SOU 2009:45 (Riksintressen och Miljökonsekvenser) lämnat ett betänkande som utskottsbehandlats och ligger på miljödepartementet för beredning.

Nuvarande regelverk, Plan och Bygglagen, har inte ändrats med avseende på att kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen av mark, inkluderat den knappa resursen åkermark. Kommunpolitiker är valda för att se till den egna kommunens bästa och kan med nuvarande regler inte egentligen lastas för omdömeslöshet, när de köper in och anvisar åkermark att bygga på. Nationellt leder detta emellertid till suboptimering och är ingen bra organisation för hantering av en så viktig fråga.

Ovan nämnda utredning föreslår en översyn av regelverket på så sätt att ökad hänsyn och kontroll måste tas till miljöbalkens kapitel 3 paragraf 4 (Åkermark är av nationellt intresse och få först bebyggas om inget annat alternativ finns). Här har kommunerna varit väl vidlyftiga och inte tagit tillräcklig hänsyn.

Åker utgör bara 8% av landytan, så det finns i de allra flesta fall gott om annan mark att bygga på.

Vi i föreningen Den Goda Jorden vill med anledning av ovanstående göra ett inspel till de beslutsfattare som berörs av frågan och har ansvar för att komma fram till en lösning på problemet.

Beredningsarbetet för framläggande av proposition till Riksdagen har, så vitt vi vet, ännu inte påbörjats. Vi tycker att det är mycket angeläget att Miljödepartementet tar sig an ärendet snarast.

Om inget görs snart ser vi ingen annan lösning än att åkermark måste betraktas som riksintresse för att ge åkermarken det skydd den så väl behöver.

Med vänlig hälsning

För Den Goda Jorden ideell förening.

Hans Andersson
Ordförande

PS!   Bifogar vår broschyr och några versrader som en av våra medlemmar skrivit ner i syfte att snabba på beredningsarbetet. DS.

En hektar om dagen försvinner
och fyra (en hel familj) blir utan bröd och får bekymmer
Reinfeldt, se till att dina mannar beslutar
Att åker bevaras och inte förbrukas

Det kommunala självstyret är akilleshäl
Det må upphöra vad gäller det här
Besluta snabbt att urbana byggen
må ske på annan mark än den som ger oss mat och råg i ryggen

Reinfeldt, hör vår bön
Låt inte vår sak ligga i den långa kön
När Du vår önska uppnått
Vi Dig hylla för Din framsynthet och att Du förstått!

Claes Sandahl medlem i Den Goda Jorden