Den riksomfattande föreningen Den Goda Jorden har haft styrelsemöte i Eslöv. Föreningen noterar med tillfredsställelse att Länsstyrelsen i Skåne på ett ansvarsfullt sätt nu börjat väga in den viktiga åkermarken och jordbrukets intressen. Vid flera beslut under den senaste tiden har Länsstyrelsen ifrågasatt ogenomtänkta exploateringsplaner i regionen. Nu överväger man också att med hänvisning till 5 kap 2 § Plan och Bygglagen upphäva en detaljplan för bebyggelse på den högklassig åkermarken i västra delen av Eslövs kommun. Det är området Bäckdala utanför staden som kommunen velat bebygga med bostäder men där länsstyrelsen nu överväger att tillmötesgå lantbrukarna Maria och Nils Frank som överklagat detaljplanen. Lagparagrafens innebörd i detta fall är att tilltänkt bebyggelse kan inskränka verksamheten på jordbruksfastigheten.

Länsstyrelsens ifrågasättande uppfattar vi som ett välkommet trendbrott som nu snabbt måste komma att prägla Skånekommunernas värderingar och planarbete. Den bästa åkermarken är en resurs som kommunerna måste skydda och bevara. I sydvästra och västra Skåne finns världens bästa åkermarker även i ett uthållighetsperspektiv med klimatförändringar mm. Där pågår nu tyvärr en förstörelse av åkermark för all framtid av sällan skådat slag. I såväl ett nationellt som globalt perspektiv är åkermarken grunden för all hållbar utveckling. Det går inte att tala om hållbar utveckling om man inte slår vakt om åkermarken.

Plan- och Bygglagen samt Miljöbalken är, som bekant, de viktigaste lagarna som reglerar markanvändning. I båda lagarna står likalydande att markområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. I Miljöbalken står att Jordbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Båda lagarna är ramlagar, vilket innebär att de är ett riktmärke och anger en inriktning. De ger därmed ett spelutrymme för tolkningar – inga rigida regler men ett ansvarsfullt agerande. Ramlagarnas intentioner framgår av skrivningar i propositioner och förarbeten.

Vi anser att centrala organ, myndigheter och kommuner måste agera och leva upp till lagstiftningen intentioner. Kommuner måste vara mindre egoistiska och samverka bättre. Skåne bör ses som en helhet. Det finns gott om mark för bebyggelse utanför världens bästa åkerjord.

Den Goda Jorden är en ideell förening som arbetar för att stärka skyddet för åkermarken och bilda opinion för åkermarkens omistliga värde för framtida generationer.

Ytterligare uppgifter lämnas av
Hans Andersson tel 070-440 15 37
Olof Bågenholm tel 070-328 29 59

Styrelsen för Den Goda Jorden ideell förening