Den Goda Jorden var den 4 mars inbjudna till ett möte med riskdagens miljö- och jordbruksutskott. Det var Lisa Germundsson och Harry Linner som representerade föreningen. Här följer Lisas minnesanteckningar från mötet och länkar till de presentationer som de använde.

Harry inledde presentationen, se Harrys OH-bilder här, om varför åkermarken behöver skyddas: Utifrån det globala perspektivet med omfattande svält, snabb befolkningsökning och små möjligheter att öka odlingsarealen. Utifrån Europas beroende av stora arealer mark i andra delar av världen för import av livsmedel och foder och utifrån Sveriges goda förutsättningar för livsmedelsproduktion med bra jordar och gynnsamt klimat.

Därefter gick Lisa in på hur detta skulle kunna ske, se Lisas OH-bilder här. Inledningsvis lyftes att mycket kan göras inom ramen för nuvarande regler, bara genom inspiration och kunskap om exempelvis förtätning i redan bebyggda område. Därefter konstaterades att detta inte räcker, eftersom vi ser många kommuner som planerar nya mycket stora utbyggnader på åkermark, trots att de skriver i sina ÖP att åkermarken ska bevaras. Därför behövs en stärkt skydd för åkermarken i lagstiftningen. I dagens lagstiftning finns bra skrivningar (nationellt intresse, miljömål) men dessa är tandlösa. Som ett tredje alternativ föreslås ett test av delar av den danska modellen, med utpekande av särskilt värdefulla jordbruksområden.

Efter de båda korta föredragen, var det tid för frågor och diskussion.

Claes Västerteg menade att riksintresse medför intrång i äganderätten. Har ni exempel på vilka verktyg som behövs för att förtäta i redan bebyggda områden?
Lisa svarar att exempel på verktyg som behövs är inspiration, kunskap, attityder, vana att jobba enligt nya metoder

Anita Brodén frågade om vad som nämndes angående Hållbara städer?
Lisa svarar att när föreningen Den Goda Jorden kontaktade Hållbara städer för att fråga om de ville medverka vid vårt seminarium i Landskrona den 11 mars, svarade kanslichefen att de inte jobbade med frågan mer än på ett generellt plan, och hade därför inget att tillföra vid vårt seminarium. Detta förvånade oss, eftersom vi förutsatt att delegationen för Hållbara städer skulle ha detta som en central fråga.

Tina Ehn och Bo Bernhardsson diskuterade globala livsmedelssituationen nu och framöver.
Harry kommenterar: Enligt beräkningar av FAO behöver livsmedelsproduktionen öka med 50 % till år 2030 för att utplåna svälten, klara befolkningsökningen och konsumtionsökningen. Man räknar också med ändrade konsumtionsmönster i länder där levnadsstandarden förbättras.

Ola Sundell: Hur är marken skyddad i andra länder, stora respektive små jordbruksländer?
Harry svarar: I EU antagligen ganska likt Sverige. Det har inom EU varit en överskottssituation med obligatorisk träda och det tar tid att ställa om och inse att vi är på väg mot en ny situation inom livsmedelsförsörjningen. I Norge och Danmark är man mera restriktiv med att ta åkermark i anspråk för bebyggelse.

Tina Ehn kommenterar externa köpcentrum.

Harry ger avslutningskommentar:
På senare år har många rika länder som Kina, Japan och Gulfstaterna börjat se över sina strategier för livsmedelssäkerhet och köpt eller arrenderat stora arealer mark i fattiga länder för att säkra livsmedelsförsörjningen för den egna befolkningen. Möjligheterna att odla upp nya arealer mark för livsmedels- eller energiproduktion är mycket begränsade. Därför måste vi vara rädda om den goda jorden.

Lisa avslutar: I första hand vill vi ha ett stärkt skydd i lag för åkermarken, i andra hand en ökad satsning på inspiration, kunskap och goda exempel för att förtäta och hitta andra lösningar än att bygga på den goda åkermarken.