Den Goda Jordens kommungrupp i Lund har skrivit ett yttrande angående Lunds översiktsplan. Nedan följer ett kort utdrag ur yttrandet. Läs hela yttrandet här.

Den kalkrika baltiska moränleran, som sydvästra Skåne begåvats med, har unika egenskaper för att uthålligt producera mat av hög kvalitet. Denna åkerjord har en enastående förmåga att kunna leverera växttillgängligt vatten över en hel växtsäsong så att skörd kan fås även en sommar helt utan regn. Detta kan vara värt att beakta när man förutspår ett mer nyckfullt klimat. Den baltiska moränen ger därtill upp till fyra gånger så stor avkastning jämfört med åkermark i andra delar av Skåne.

………….

Avslutningsvis förutsätter vi också att innan beslut tas i denna viktiga fråga, det görs klart vem som enligt dagens regelverk har ansvaret för att det (åtminstone) inom planeringsperioden finns mat att tillgå. Är det kommunen (i kraft av sitt s k planmonopol), staten, marknadskrafterna eller den enskilda lantbrukaren utanför Lunds tätort.