Gunnel Bengtsson (C), kommunråd i Halmstad skiver idag en debattartikel i Hallandsposten under denna rubrik som hon inleder så här:

För en långsiktigt hållbar utveckling fordras det produktion av livsmedel för att föda världens befolkning och produktion av förnybar energi för att ersätta fossila bränslen. Detta är globala behov som också kräver lokalt ansvar. En nödvändig resurs för produktion av livsmedel och energi är odlingsmark.

Från att under några decennier varit en resurs av mindre värde är åkermarken åter skyddsvärd och det nationella miljökvalitetsmålet ”God hushållning med mark” kräver att jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas.

Läs hela debattartikeln här.