Brev angående förslag till nya översiktsplan för Helsingborgs kommun

Med anledning av samrådet för ny översiktplan för Helsingborg, har föreningen Den Goda Jorden skrivit följande brev med synpunkter. Föreningen kommer även tillsammans med vår projektanställda Lisa Germundsson att träffa företrädare för kommunen och framföra vår syn på åkermarken.

Värna åkermarken
Vi konstaterar att stora delar av Helsingborgs kommun ligger i ett område med Sveriges och norra Europas bästa åkermark. Klimatet är förmånligt, tillgången på bevattning god och företagsstrukturen är i allt väsentligt välordnad. Sammantaget gör detta att produktionsförutsättningarna är mycket goda. Den globala efterfrågeutvecklingen och klimatfrågan gör att behovet av att bevara god åkermark för produktion av livsmedel, energi och material är mycket stort. Detta gäller både för nuvarande och för kommande generationer boende i Helsingborgs kommun. Detta är särskilt viktigt i en kommun med starkt stigande befolkning som Helsingborg.

Föreningen Den Goda Jorden konstaterar att översiktsplanering görs för att tillgodose människors grundläggande behov. Det innefattar även livsmedel, energi och material, som kan produceras på åkermark. Samhällets största utmaning i framtiden blir sannolikt att förse befolkningen med livsmedel, energi och material:

  • Jordens befolkning ökar, från dagens 7 miljarder till 9 miljarder år 2050.
  • Allt fler får högre materiell standard, vilket medför en större förbrukning av livsmedel, energi och material.
  • Vi behöver fasa ut användningen […]
Av |2009-08-27T15:41:25+02:002009-08-27|Okategoriserade|0 kommentarer

DenGodaJorden har JO-anmält Malmö kommun

Riksdagens ombudsmän – JO

Den Goda Jorden – ideell förening anmäler härmed Malmö kommuns köp och agerande vad gäller jordbruksfastigheten Klagstorp 10:2 m fl fastigheter (även kallad Solnäs) i Malmö kommun för prövning.

Ärendet är, vad vi kunnat förstå, bokfört hos Stadskontoret i Malmö under 801/08 och hos Malmö tekniska nämnd under 2009-606. Kommunen har 2008 köpt aktuella fastigheter och underlåtit att söka förvärvstillstånd som jordförvärvslagen kräver i ett fall som detta när en juridisk person avser köpa från enskild person. För att komplicera situationen ytterligare har kommunen redan hunnit sälja och arrendera ut delar av egendomen. Detta innan länsstyrelsens (eller jordbruksverkets) prövning i förvärvsfrågan är klar och lagfarter kan beviljas. Vi tror att detta komplicerar förvärvsprövningen i en riktning som är olycklig. Eftersom gällande översiktsplan för Malmö anger att gården skall utgöra jordbruksmark menar vi att förutsättningarna enligt jordförvärvslagstiftningen inte är uppfyllda. Att marken är ”bra att ha” i bytesaffärer borde inte räcka som skäl.

Vi vill framhålla att vi på intet sätt missunnar kommunen de exploateringsvinster (av engångskaraktär) man här skulle kunna göra genom att så småningom ändra översiktsplanen och detaljplanera för exploatering. Vi är dock bekymrade över hur malmöborna och andra människor skall försörjas med mat när allt mer av […]

Av |2009-08-04T19:47:08+02:002009-08-04|Okategoriserade|0 kommentarer
Till toppen