Riksdagens ombudsmän – JO

Den Goda Jorden – ideell förening anmäler härmed Malmö kommuns köp och agerande vad gäller jordbruksfastigheten Klagstorp 10:2 m fl fastigheter (även kallad Solnäs) i Malmö kommun för prövning.

Ärendet är, vad vi kunnat förstå, bokfört hos Stadskontoret i Malmö under 801/08 och hos Malmö tekniska nämnd under 2009-606. Kommunen har 2008 köpt aktuella fastigheter och underlåtit att söka förvärvstillstånd som jordförvärvslagen kräver i ett fall som detta när en juridisk person avser köpa från enskild person. För att komplicera situationen ytterligare har kommunen redan hunnit sälja och arrendera ut delar av egendomen. Detta innan länsstyrelsens (eller jordbruksverkets) prövning i förvärvsfrågan är klar och lagfarter kan beviljas. Vi tror att detta komplicerar förvärvsprövningen i en riktning som är olycklig. Eftersom gällande översiktsplan för Malmö anger att gården skall utgöra jordbruksmark menar vi att förutsättningarna enligt jordförvärvslagstiftningen inte är uppfyllda. Att marken är ”bra att ha” i bytesaffärer borde inte räcka som skäl.

Vi vill framhålla att vi på intet sätt missunnar kommunen de exploateringsvinster (av engångskaraktär) man här skulle kunna göra genom att så småningom ändra översiktsplanen och detaljplanera för exploatering. Vi är dock bekymrade över hur malmöborna och andra människor skall försörjas med mat när allt mer av den mark som har de absolut bästa förutsättningarna för uthållig livsmedelsproduktion förstörs.

För DenGodaJorden – ideell förening
Hans Andersson
Ordförande