Med anledning av samrådet för ny översiktplan för Helsingborg, har föreningen Den Goda Jorden skrivit följande brev med synpunkter. Föreningen kommer även tillsammans med vår projektanställda Lisa Germundsson att träffa företrädare för kommunen och framföra vår syn på åkermarken.

Värna åkermarken
Vi konstaterar att stora delar av Helsingborgs kommun ligger i ett område med Sveriges och norra Europas bästa åkermark. Klimatet är förmånligt, tillgången på bevattning god och företagsstrukturen är i allt väsentligt välordnad. Sammantaget gör detta att produktionsförutsättningarna är mycket goda. Den globala efterfrågeutvecklingen och klimatfrågan gör att behovet av att bevara god åkermark för produktion av livsmedel, energi och material är mycket stort. Detta gäller både för nuvarande och för kommande generationer boende i Helsingborgs kommun. Detta är särskilt viktigt i en kommun med starkt stigande befolkning som Helsingborg.

Föreningen Den Goda Jorden konstaterar att översiktsplanering görs för att tillgodose människors grundläggande behov. Det innefattar även livsmedel, energi och material, som kan produceras på åkermark. Samhällets största utmaning i framtiden blir sannolikt att förse befolkningen med livsmedel, energi och material:

  • Jordens befolkning ökar, från dagens 7 miljarder till 9 miljarder år 2050.
  • Allt fler får högre materiell standard, vilket medför en större förbrukning av livsmedel, energi och material.
  • Vi behöver fasa ut användningen av fossil råvara, både för energiändamål och materialframställning.
  • Samtidigt finns risken att stora områden i världen inte kommer att kunna odlas som idag på grund av klimatförändringarna och brist på vatten.

Det är viktigt att våra barn och barnbarn har tillgång till en levande landsbygd nära sig så att de kan se och förstå sambandet mellan mat, miljö och konsumtion.

Helsingborgs goda åkermark är därför en unik resurs som kan ge Helsingborgs kommun en styrkeposition i framtiden, om vi ser till att värna den. Åkermarken nybildas inte förrän efter nästa istid.

I miljöbalken anges att brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I förarbetena till Miljöbalken sägs att vid en avvägning mot andra intressen bör i första hand sådan mark undantas från exploatering, som har den bästa biologiska produktionsförmågan. Det framtagna förslaget visar inte hur en sådan avvägning genomförts.

Åkermarken är redan idag en av Helsingborgs kommuns viktigaste produktionsresurser. Drygt 10% av alla arbetstillfällen inom kommunen återfinns inom lantbruket, inklusive underleverantörer och förädlingsledet. Basen för allt detta är den produktiva jord- och skogsbruksmarken.

Förtäta mera – utrymme finns
Vi vill peka på en studie som genomförts av företaget Trivector i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola (Rapport 2009:03, Ytsnåla trafikanläggningar, Trivector Traffic AB, se bilaga). I studien har man noga inventerat två sydsvenska städer, Lund och Växjö. Slutsatsen är att man inom ramen för nuvarande bebyggda områden kan bygga ytterligare tusentals lägenheter, plus frigöra hundratusentals m2 mark för verksamheter.

Föreningen Den Goda Jorden ser positivt på att Helsingborgs kommun föreslår vissa åtgärder för att förtäta i befintlig bebyggelse. Vi föreslår att Helsingborgs kommun noga beaktar slutsatserna i ovan nämnda studie och i första hand väljer att bygga i dessa områden istället för att oåterkalleligen exploatera Sveriges bästa åkermark.

Vi utgår ifrån att Helsingborgs kommun undviker att välja produktiv jordbruksmark för kommunens expansion. Det finns faktiskt förhållandevis god tillgång på lämplig mark för industri- och bostadsutbyggnad nära centralorten och tätorterna i kommunen

Med hänvisning till det ovan framförda, hemställer vi

att    Helsingborgs kommun omarbetar förslaget till översiktsplanen så att exploatering av högvärdig åkermark kraftigt minskas

att    Helsingborgs kommun i första hand väljer att förtäta i redan bebyggda områden, så som exempelvis redovisats i rapporten från Trivector Traffic (se bilaga).

att     Helsingborgs kommun tar ett långsiktigt politiskt beslut om att värna åkermarken och INTE bebygga den.