Den värdefulla åkermarken behöver stärkt skydd i lag

Miljöprocessutredningen har haft i uppdrag att överväga frågan om åkermark som riksintresse. Utredningen har nyligen avgett sitt slutbetänkande (SOU 2009:45), och gör tummen ned för ett stärkt lagskydd av åkermark. Det innebär att problemet kvarstår: åkermark är det sämst skyddade markslaget i Sverige. Avgörandet ligger idag helt hos kommunerna, som främst ser till kortsiktiga ekonomiska intressen att öka invånarantal och industrietableringar. Stora områden annan mark omfattas av olika skydd; riksintressen, reservatsbildningar, med mera, och samtliga dessa har företräde framför åkermarken. Detta medför att bebyggelse trycks ut på åkermarken istället.

Föreningen Den Goda Jorden konstaterar att samhällets största utmaning i framtiden sannolikt blir att förse befolkningen med livsmedel, energi och material:

  • Jordens befolkning ökar, från dagens 7 miljarder till 9 miljarder år 2050.
  • Allt fler får högre materiell standard, vilket medför en större förbrukning av livsmedel, energi och material.
  • Vi behöver fasa ut användningen av fossil råvara, både för energiändamål och materialframställning.
  • Samtidigt finns risken att stora områden i världen inte kommer att kunna odlas som idag på grund av klimatförändringarna och brist på vatten.

För ytterligare bakgrund vill vi hänvisa till det material om åkermarken som inlämnades till miljöprocessutredningen av LRF.

Vi vill därför att ansvariga ministrarna miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson, beslutar att återigen öppna frågan om ett stärkt skydd i lag för åkermark. Den goda åkermarken är en unik resurs som inte nybildas förrän efter nästa istid. Det är nödvändigt med ett ökat skydd för åkermark i lagstiftningen och det brådskar!

Med vänlig hälsning
Föreningen Den Goda Jorden

Hans Andersson
Ordförande