Månad: mars 2009

FAO informerar om livsmedelsituationen i världen

FAO Norden, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, leder FN:s och det internationella samfundets ansträngningar att nå målet: en värld utan hunger. På deras hemsida publiceras kontinuerligt information och nyheter om livsmedelssituationen i världen. Här följer två länkar till två artiklar som gör vår kamp för åkermarkens bevarande ännu mer betydelsefull. Ska alla människor på jordklotet få den mat de behöver kommer den åkermark som finns kvar att behövas inom en snar framtid.

2009-01-28 FN varnar för ökad matbrist och manar till kraftfulla åtgärder

2008-12-09 Hungern stiger, drabbar 963 miljoner människor

Per-Åke vill rädda den goda jorden

Följande artikel är hämtad ur Skaraborgsbygden.

– Behovet av livsmedel i världen kommer att fördubblas på 40 år. Samtidigt försvinner två hektar åker per minut – dygnet runt. Varför ska vi då minska vår produktion i Europa?
Per-Åke Sahlberg, Saleby – nyligen invald i styrelsen för den ideella föreningen Den goda Jorden – vill väcka sin samtid inför den livsmedelskris som vi alla snabbt är på väg in i.

Sahlberg påminner om att det inte är länge sedan vi här i Sverige hade en livsmedelsbrist som drev många att utvandra.
– Det är den situationen som hela världen står inför nu, säger han.
– Så varför bygga på åkermark när det finns skogar och impediment?

Invandring
– 900 miljoner människor i världen svälter och befolkningen kommer att öka med 40 procent – till nio miljarder – på bara 40 år. Och den stora befolkningsökningen kommer att ske i dagens låginkomstländer, där befolkningen beräknas öka med 49 procent. I Afrika med hela 114 procent, medan den beräknas minska med tio procent i Europa. Och vi kommer att få hit såväl afrikaner som asiater, är Sahlberg övertygad om.
– Folk flyttar dit där det finns mat och arbete, säger han.

Tunga faktorer
Sahlberg pekar på tunga faktorer som är de främsta orsakerna till den globala livsmedelskrisen.
– Det är den ökande befolkningen, ändrade konsumtionsmönster, att allt mer åker används för att odla biobränslen istället för mat och den globala uppvärmningen.
– Vi här hemma har ett överskott på mark nu, men det kommer snabbt att försvinna, säger Sahlberg.

Ökat välstånd
– Vi har bra jordar, gott om vatten och god djurhälsa. Varför ska vi då köpa maten från länder där folk har brist på mat, frågar han.
– Och varför ska vi odla spannmål till etanol när världen svälter? Ska vi låta dem svälta?
Nej, världens befolkning tänker inte svälta. Tvärtom, de tänker äta sig allt mer mätta i takt med att det relativa välståndet i dagens låginkomstländer stiger.

Tillväxt
Och då kommer de människor som idag inte har råd att äta kött, att i allt större utsträckning vilja ha kött på tallriken.
Det kommer, enligt Sahlberg, att leda till ett radikalt ändrat konsumtionsmönster som världens livsmedelsproducenter måste möta.
– I Kina finns det 1,3 miljarder människor. 46,7 procent av dem tjänar mindre än två dollar per dag. I Indien finns ytterligare en miljard människor – 79,9 procent av dem tjänar under två dollar per dag.
Bägge länderna tillhör morgondagens tillväxtmarknader och de lär inte nöja sig med mindre än vad vi själva har idag, menar Sahlberg.
– Den ekonomiska tillväxten är lika avgörande som befolkningstillväxten.

Maximal produktion
– Vi måste producera maximalt på de jordar som finns, säger han.
Världen har inte råd att förlora mer åkermark. Framför allt ska vi inte bygga hus och vägar på de bästa jordarna.
Enorma åkerarealer kommer att försvinna ändå, inte minst på grund av den globala uppvärmningen, konstaterar Sahlberg.

Torka
– Hela Medelhavsområdet, Ukraina – som kallats kornbod – och Brasilien kommer att få kraftigt minskande skördar på grund av torka.
Och det är inget vi kan göra något åt. Det kommer att inträffa.
Men vi kan förhindra att vi själva förstör den goda jorden genom att använda den för odling istället för bebyggelse, menar Sahlberg.
-Men då måste folk förstå de här perspektiven, säger han.

Kortsiktiga
– Politiker som pratar miljö är ofta så kortsiktiga. De tar bara små steg i taget. De måste se hela den här kedjan. Vi måste tydliggöra det här budskapet – vi måste behålla den åkermark som finns.
– Det är ju våra barns framtid det handlar om.

Bred målgrupp
Och det är politiker och samhällsplanerare på alla nivår – i kommunerna, på länsstyrelserna, i regering och riksdag – som är den primära målgruppen för de som arbetar inom Den goda jorden.
Själv åker Per-Åke Sahlberg land och rike runt och håller föredrag för att få åhörarna att inse situationens allvar.
– Vi har också bett att få komma till riksdagens jordbruksutskott, säger han.
Men lika viktigt är att dagens ungdomar ser och förstår det här, menar han.

Av SVEN GÄRDEKRANS

VILL RÄDDA ÅKERMARKEN. Vi kommer att behöva odla varenda åkerlapp som finns för att ha någon möjlighet att hantera världens livsmedelskris. Då kan vi inte bygga på den goda jorden, menar Per-Åke Sahlberg, Saleby.
ÖKENUTBREDNING. Ökenutbredning i framför allt Afrika är en av flera orsaker till att åkermark försvinner snabbt över hela världen – två hektar försvinner varje minut dygnet om, enligt Sahlberg.

Uttalande vid årsmöte med föreningen Den Goda Jorden den 1 mars 2009

Föreningen vill med detta uttalande påtala vikten av att kommuner, regioner, landsting samt staten, inom sina respektive ansvarsområden tar ansvar för att möjliggöra bevarandet och brukandet av vår åkermark nu och i framtiden.

Vi är djupt oroade över den utveckling som nu sker. Enbart i Skåne och Halland planeras det för att bebygga ytterligare 8 900 ha åkermark de kommande 20-30 åren. Samma utveckling kan även ses i övriga Sverige, bördig åkermark blir oåterkalleligen förstörd pga byggnation mm.

  • Vi anser att alla kommuner skall se till att skydda den bästa åkermarken via det planmonopol som kommunerna äger.
  • Vi vill att regioner, regionförbund och stat, i samband med att infrastrukturplanering tas fram, alltid skall redovisa alternativa lösningar som inte tar den bästa åkermarken i anspråk.
  • Vi vill att regering och riksdag tillser att regelverket kring infrastrukturplanering blir sådant att det tvingar fram samplanering och effektivast möjliga utnyttjande av de områden som trots allt behövs för utbyggnad av infrastruktur.

Vi äger inte jorden vi lånar den av våra barn och barnbarn!

Berte Museum – Livet på landet den 1 mars

Å föreningens vägnar:
Hans Andersson ordf. 0413 34361 alt 070 4401537.

Årsmöte 2009

Den Goda Jorden höll den 1 mars sitt årsmöte på Berte Museum – Livet på landet i Slöinge. Det var 51 av föreningens 415 medlemmar som mötte upp. Årsmötet inleddes med en parentation över Den Goda Jordens initiativtagare, eldsjäl och hedersordförande Anders Stenström. Hans Andersson höll i ordförandeklubban och han omvaldes även till förenings ordförande under 2009. På övriga styrelseposter blev det också omval av sittande ledamöter. Medlemsavgiften för 2010 fastställdes till 200 kronor.

Efter årsmötesförhandlingarna höll riksdagspolitikern och ledamoten i jordbruksutskottet Tina Ehn ett föredrag under rubriken ”Hur kan skyddet för åkermarken förbättras?”. Hon pratade om sin riksdagsmotion om bättre skydd för åkermarken och sin syn på hur vi hanterar denna ändliga resurs. Många mötesdeltagare deltog med frågor och inlägg. En slutsats var att det trots allt finns ett visst lagskydd för åkermarken. Problemet är att kommunerna struntar i detta och det har hittills inte funnits någon ställt sig upp till åkermarkens försvar. Här har Den Goda Jorden en viktig uppgift framför sig.


Ordförande Hans Andersson tackade Tina Ehn
med en bok och en väl inslagen spettekaka.
Foto: Daniel Stenström