Föreningen vill med detta uttalande påtala vikten av att kommuner, regioner, landsting samt staten, inom sina respektive ansvarsområden tar ansvar för att möjliggöra bevarandet och brukandet av vår åkermark nu och i framtiden.

Vi är djupt oroade över den utveckling som nu sker. Enbart i Skåne och Halland planeras det för att bebygga ytterligare 8 900 ha åkermark de kommande 20-30 åren. Samma utveckling kan även ses i övriga Sverige, bördig åkermark blir oåterkalleligen förstörd pga byggnation mm.

  • Vi anser att alla kommuner skall se till att skydda den bästa åkermarken via det planmonopol som kommunerna äger.
  • Vi vill att regioner, regionförbund och stat, i samband med att infrastrukturplanering tas fram, alltid skall redovisa alternativa lösningar som inte tar den bästa åkermarken i anspråk.
  • Vi vill att regering och riksdag tillser att regelverket kring infrastrukturplanering blir sådant att det tvingar fram samplanering och effektivast möjliga utnyttjande av de områden som trots allt behövs för utbyggnad av infrastruktur.

Vi äger inte jorden vi lånar den av våra barn och barnbarn!

Berte Museum – Livet på landet den 1 mars

Å föreningens vägnar:
Hans Andersson ordf. 0413 34361 alt 070 4401537.