I samband med Den Goda Jordens styrelsemöte i Norrköping publicerades följande insändare i Folkbladet.

Riksföreningen Den Goda Jorden ser med bestörtning på Norrköpings kommuns planer att använda jordbruksmark i högsta världsklass för industriändamål. Åkermarken på Krusenhofs gård på Malmölandet är bland den bästa i landet, för att inte säga i världen. Att offra den för industrietablering eller logistikändamål är en orimligt kortsiktig värdering och en brist på ansvar som fullständigt urholkar kommunens inriktning mot hållbar utveckling. Man kan inte tala om hållbar utveckling och samtidigt för alltid förstöra en omistlig del i den ekologiska kedjan.

Vi har förståelse för att Norrköpings kommun vill satsa på sågverksetablering och en utveckling av sin hamn. Det finns goda möjligheter att göra det utan att offra oersättliga miljö- och naturresursvärden. Kommunen förfogar över betydande landområden där åtskilliga skulle kunna vara lämpliga för nya industrietableringar utan att åkermark tas i anspråk.

I Miljöbalken slås fast att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för väsentliga samhällsintressen och endast om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Vi anser inte att Norrköping kommun beaktat Miljöbalkens krav.

Malmölandets unika resurser borde ses som en tillgång av och i kommunen, både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Norrköping är en jordbrukskommun och jordbruket kommer att vara en framtidsbransch. Behovet av livsmedel kommer att öka, spannmål kan komma att bli en bristvara. Att så flagrant som i föreliggande detaljplaneförslag nonchalera åkermarkens värde kommer att bli en belastning för kommunen.

Vi uppmanar Norrköpings kommunfullmäktige att i sammanträdet på måndag kräva en ny behandling av ärendet, där åkermarkens oersättlighet och framtida betydelse beaktas. Vi förväntar oss en redovisning från kommunens sida av vilka alternativ som övervägts.