Jordbruksverket skrev 2006 en rapport om exploateringan av åkermarken under de senaste tio åren.

Ur förordet:
Jordbruksmarken är i vissa områden utsatt för ett hårt exploateringstryck. För att kunna avgöra om åtgärder behöver sättas in och i så fall var behövs bra bakgrundsdata. Statistiska centralbyrån har därför fått i uppdrag av Jordbruksverket att visa på hur stor andel av jordbruksmarken som försvinner till byggande och vägar under perioden 1996/98 till och med  2005. Information om omfattningen av exploateringen av jordbruksmark har tagits fram per kommun.

Ur rapportens sammanfattning:
Arealen exploaterad jordbruksmark vid bebyggelse- och vägutbyggnad under perioden 1998–2005 har beräknats till 3 150 ha, varav 2 490 ha nybyggnation och 660 ha för vägutbyggnader. Den arealer som här redovisas för bebyggelseutveckling avser endast den areal som bebyggelsen direkt kan beräknas ta i anspråk. Följdförändringar i form av utbyggnad av gatunätet, tillkomst av parker osv. ingår inte i beräkningarna. Den minskning av jordbruksmark som har skett under studerad period förklaras endast till
en mindre del av bebyggelse- och vägutbyggnad. Förlängs perioden till att omfatta 10-årsperioden 1996–2005 kan motsvarande exploaterad jordbruksareal beräknas till 3 430 ha, varav 2 700 ha för bebyggelse och 730 ha för vägutbyggnad. Arealen exploaterad jordbruksmark har ökat under den studerade perioden och är år 2005 mer än tre gånger så stor som år 1996, samtidigt som nyproduktionen av bostäder och lägenheter i det närmaste också har tredubblats. Ca 75 procent av den jordbruksmark som bebyggts har använts till småhusbyggande. Exploateringen av jordbruksmark vid vägutbyggnad är mera ojämt fördelad över perioden. Det stora motorvägsbyggandet kring Malmö är klart dominerande.

Här kan du läsa Jordbruksverkets rapport 2006:31 ”Exploatering av jordbruksmark vid bebyggelse- och vägutbyggnad1996/98-2005”