I FOKUSÖRESUND Nytt om Öresundsregionen Nr 5 2007 hittade vi följande notis.

En studie som Länsstyrelsen gjort visar att under åren 2002 – 2004 exploaterades 831 hektar åkermark i Skåne och Halland. För att få en uppfattning om planerad exploatering av åkermark har de skånska översiktsplanerna analyserats. 44 procent av de utbyggnadsarealer som markerats i översiktsplanerna ligger på åkermark. 8 900 hektar åkermark kan därmed komma att exploateras under de närmaste 20 – 30 åren. Närmare hälften av denna areal tillhör de allra bästa jordarna.