Den ideella föreningen Den Goda Jorden lämnade idag följande synpunkter på förslaget till Översiktsplan för Staffanstorps kommun.

1.
Den produktiva åkerjorden (landets bördigaste och en av Europas bästa) är Staffanstorps viktigaste naturresurs. Vi är emot att 1100 hektar högklassig jordbruksmark exploateras. Huvudinriktningen för all planering bör vara att åkerjorden skall bevaras i produktion för kommande generationer.

2.
Hållbar utveckling innebär att människor även i framtiden ska kunna föda sina familjer. Om man aningslöst exploaterar den bästa åkermarken riskerar man att framkalla svält, vilket redan idag är en realitet för en betydande andel av jordens befolkning. Spelreglerna som gäller för marknadskrafterna medverkar inte till den långsiktighet som krävs. Detta står klart för många av dagens lantbrukare, trots att de kortsiktigt skulle kunna vinna fördelar av att låta exploatera marken. Men människor kan inte äta pengar.

3.
Staffanstorp bör profileras som ett nationellt livsmedelscentrum med anknytning till viktiga närliggande utbildnings- och forskningscentra som Hvilan, Alnarp och Lunds universitet.

4.
Jordbruket är den största verksamheten inom kommunen. Jordbruksmarken är inte ett ”vitt” fält, som planerarna fritt kan förfoga över.

5.
”Karaktärsboende” är ett orealistiskt förslag och bör helt utgå ur översiktsplanen. Bygger man ett samhälle mitt på en jordbruksslätt så får man acceptera de begränsningar som det innebär.

6.
”Karaktärsboende” innebär tomter på 5000 – 3000 m2 på bästa jordbruksmark och är en  felanvändning, särskilt som beskrivningen av den framtida användningen av marken är uddig och t o m utopiskt romantisk. Vi vill påpeka att ekologisk
odling kräver stallgödsel, vilket förutsätter att odlingen ligger mer än 300 meter från annan bebyggelse.

7.

Gullåkra oskiftade by är en kulturhistoriskt viktig miljö, som kommer att tappa sin karaktär om man exploaterar Kryddgården som ligger precis intill.

8.
Kyrkheddinge och Nordanå bör inte byggas ut enligt planerna. De är små oaser som bör få behålla sin genuina lantliga prägel, vilken är skälet till att människor vill bo där. Dessutom kommer de inte att få hållplatser inom överskådlig tid och
kraftledningarna kan inte flyttas.

9.
Det är inte hållbart att lägga villamattor för att expandera Hjärups och Staffanstorps samhällen. Tillväxt bör i Staffanstorp och Hjärup läggas max 1 km från stationerna. Skanskas övergivna fabrik och Sockerbruket i Staffanstorp lämpar sig väl för sådan stationsnära tätbebyggelse. Ingen ny bebyggelse bör läggs söder om väg 11 i Staffanstorp, som är en naturlig gräns. Samma sak gäller norr om Gullåkravägen och öster om Väståkravägen i Hjärup.

10.
Expansion i Sydvästskåne bör styras till områden där marken inte har lika högt värde för jordbruket och där det finns kollektivtrafik för bekväm pendling till arbetsplatserna.

Staffanstorp
2008-01-14

Olle Benner

sammankallande för Den Goda Jorden i Staffanstorps kommun