Då Staffanstorps kommun planerar exploatering av stora arealer åkermark, vilket får stora konsekvenser för livsmedelsnäringen inom kommunen, vill vi i Staffanstorps Sydvästra LRF-avdelning anföra följande synpunkter:

Den goda jorden

I miljöbalkens tredje kapitel kan man läsa om de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark. 4 § fastslår att jord- och skogsbruk är av nationellt intresse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

Åkermarkens beskaffenhet graderas i klasserna 1-10, varav 10 är den bästa (ekonomiskt avkastningsvärde). I Sverige finns ca 2,8 miljoner ha åkermark, varav dessa ca 2,2 -2,3 miljoner ha hänförs till klass 1-5. Skåne har ca 0,45 miljoner ha och av dessa var det 1970 endast 0,2 miljoner ha som tillhörde klasserna 8-10. Mark i klass 8-10 tillhör Europas bästa jordar. Det är endast i Skåne vi hittar klasserna 8-10 och Staffanstorps kommun är en av de kommuner där dessa jordar finns. Vi anser att det föreligger ett stort nationellt intresse av att bevara all åkermark som tillhör klass 8-10, då marken är vår största och viktigaste ändliga naturresurs och den går varken att återskapa eller att flytta.

Pågående verksamhet

På den mark som planeras att exploateras pågår det idag livsmedelsproduktion.

Denna genererar idag flest arbeten inom regionen.

I planbilagan (sid 41) anges det att utvecklingen på jordbrukets område gör att livsmedelsförsörjningen kan klaras av allt färre jordbruksföretag på allt mindre arealer. Stora ytor behövs inte längre för livsmedelsproduktion.

Vi anser att påståendet ovan är helt felaktigt. Visserligen ökar hektarskördarna, men i framtiden är all åkermark viktig för livsmedels- och energiproduktion. Inom en snar framtid kommer världskonflikterna med stor sannolikhet att handla om tillgång på livsmedelsproduktion och framförallt tillgång på vatten.

Produktionen från vår åkermark kommer att bli allt viktigare, då klimatet kommer att förändras. Framöver kommer vi även att behöva producera energi på åkrarna och då ökar behovet av åkermark ytterligare.

Intresset för ekologiskt odlade produkter ökar. Ekologisk produktion ger lägre avkastning och ett större arealunderlag behövs. Även efterfrågan på närodlade produkter kommer att kräva arealer i närområdet.

Ändlig resurs

Lantbruksföretagen som producerat energi på åkermark har ofta beskyllts för att det är oetiskt att inte producera livsmedel på befintlig åkermark, men man hör aldrig att det är oetiskt när kommunen rullar ut villamattorna på åkermark som producerar livsmedel. Mark som producerat energi kan enkelt återgå till livsmedelsproduktion men mark som exploaterats för bebyggelse är förlorad för all framtid.

Om man skall planera för bostäder i kommunen anser vi att man i största möjliga mån förtätar samhällen inom kommunen och planerar för flerfamiljshus för att spara på vår absolut viktigaste och ändliga resurs, åkermarken.

Hantering av dagvattnet

Utsläpp av dagvattnet måste särskilt beaktas. Enligt det nya vattendirektivet får man icke försämra vattnets kvalitet i våra vattendrag, vilket gör reningen av dagvattnet mycket viktig innan det släpps ut i våra vattendrag.
Skillnaden i avrinning från åkermark jämfört med exploaterad mark är avsevärd. Åkermark kan buffra nederbörden men från exploaterad mark får man en direkt avrinning. Fördröjs inte avrinningen till våra vattendrag stiger vattnet fort i dessa och översvämmas, vilket ger stora skador på låglänt åkermark och bebyggelse.
Vid exploatering är det också viktigt hur dagvattennätet ansluts till befintliga vattendrag, dikningsföretag, ledningar etc. och att kommunen tar ansvar för hur denna anslutning sker. Befintliga vattendrag och ledningar är en gång i tiden dimensionerade för att avvattna åkermark och klarar inte av att ta emot avrinning från framtidens asfalterade ytor.

Styrelsen för Staffanstorp Sydvästra LRF-avdelning