Malmös stadsbyggnadsdirektör Christer Larsson och miljödirektör Katarina Pelin har skrivit ett debattinlägg i Sydsvenskan ”Malmö måste konsumera mindre”. De skriver bland annat:

Malmö är omgärdat av Sveriges bästa jordbruksmark och det är viktigt att hushålla med den mark vi har. Konflikter om markanvändningen är ofrånkomliga. Vi anser att marken i Malmö framför allt skall bidra till att skapa en attraktiv, tät och blandad stad. Det är resursslöseri att i så hög grad som idag utnyttja marken till en ytkrävande bilism.
Marken är för värdefull för ett så passivt användande. Färre parkeringsplatser per Malmöbo är rimligt både med hänsyn till markens och klimatets bästa. Marken bör först och främst användas till att skapa boende, arbete, parker och offentliga rum med många mötesplatser.

För oss i Den goda Jorden är frågan om inte marken först och främst bör användas för att producera livsmedel eller alternativt energi?

Läs hela artikeln.