Etikett: Priser

Anders Stenström och Den Goda Jorden pristagare vid Hushållningssällskapet Hallands årsmöte

Hushållningssällskapets Fonder
”För framstående insatser på jordbrukets område”

”Den goda jorden”- 10.000 kr samt diplom.
Anders Stenström, Berte, Slöinge, Falkenberg

Anders har sedan många år varit hängiven anhängare till olika former av miljöarbete. Engagemanget har gett sig uttryck i att man alltid skall ha en miljöprofil.

I början på 90-talet startade han upp ett Slamprojekt i Falkenbergs Kommun. Han arbetade med frågeställningar om hur såg det humana avloppsslammet ut i Falkenberg? Kunde det spridas på våra åkrar?

Anders drog även igång ett kommunalt projekt om taggtråd i kommunens marker. Bönderna fick inventera sina marker, rita ut på en karta var de hade gammal farlig taggtråd, för att arbetslösa sedan skulle kunna gå runt och samla in taggtråd.

Ett av Anders senare engagemang var sommaren -06 och -07 då han arbetade med bekämpning av Björnlokan tillsammans med Falkenbergs kommun. Tyvärr ett projekt som rann ut i sanden.

Värmebehandlingen i Berte Qvarn ersatte den för miljön så farliga Metylbromiden, är en annan mycket betydelsefull insats. Anders var först med att förbjuda användningen på Berte Qvarn och nu är den förbjuden i hela Sverige. Att Qvarnen skulle bli miljöcertifierad var det inget tvivel om – även om ingen kund krävde det.

Anders har länge varit förutseende och kunnat se saker tidigt som andra ser först idag. Ett exempel är att han tidigt påtalat att vi behöver all åkermark som finns för livsmedelsproduktion. Han visade tidigt att minskade världsmarknadslager i kombination med energiproduktion på åkermark skulle innebära brist mark för livsmedelsproduktion. Idag ser vi beviset i form av högre efterfrågan och ett minskande utbud – priserna på livsmedel har stigit kraftigt. Anders har alltid varit skeptisk till energiproduktion på åkermark.

Anders har också ett historiskt engagemang bl.a. via Berte museum. Han har ett synsätt att om man inte förstår historien och har ett historiskt perspektiv så kan man inte fatta beslut om framtiden. Med historien som bakgrund och influenser från andra kulturer så har Anders gett oss nya perspektiv. Han har bl.a. även visat att andra kulturer har ett mer vördnadsfullt förhållningssätt till åkermarken (exempelvis indianerna som anser att vi bara lånar jorden).

Anders drog igång ”Den Goda Jorden” – ett projekt som började med några medlemmar och som nu har mellan 450 och 500 medlemmar och lokala grupper på 5-6 platser i Sverige. Via det arbetet har han målmedvetet arbetat med att träffa olika politiker allt från kommunal nivå upp till riksnivå. ”Den Goda Jorden! har påverkat andra organisationers synsätt på åkermarken. Det finns en otålighet från Anders i myndigheters tröga beslutsprocess, samt även deras oförmåga att ändra på fattades beslut som får konsekvenser för åkermarken. Vi ser tydligt att Anders engagemang med stor sannolikhet har bidragit till att stoppa nya planer. ”Den Goda Jorden” har också blivit ett begrepp som många medier använder sig av idag.

Motivering: Anders erhåller detta pris för sina förtjänstfulla och förutseende insatser i sitt arbete med att bevara och värdesätta den ändliga resursen åkermark. Ett arbete som manifesteras i organisationen ”Den Goda Jorden”. Tack vare Anders har debatten om värnandet av åkermarken lyfts högts väsentligt.

Den Goda Jorden belönad av Hallands Naturskyddsförening

Ginstpriset 2008.

Utdelat på Hallands Naturskyddsförenings länsstämma 27 april.

Länsförbundet utdelar varje år ett pris, Ginstpriset, till någon person eller organisation, som gjort en viktig insats för miljön och naturvården inom vårt län.

Den som vi det här året har glädjen att utdela detta pris till är inte en enskild person, utan en organisation, som dock har kommit till stånd tack vare en verklig eldsjäl, som genom sitt engagemang, sin övertygelse och sin insikt och sitt kunnande har lyckats förmedla detta och samla människor bakom en bärande idé. En ide, som främjar ekonomisk, social och miljömässig utveckling på landsbygden, genom att vidmakthålla och ge möjlighet för en småskalig verksamhet och produktion.

Föreningen bildades på våren 2005 och har nu c:a 350 medlemmar till största delen från Halland och Skåne, men även människor från andra delar av landet visar stort intresse och har anslutit sig. Organisationen har samlat människor kring en samsyn kring medvetande om det ändliga i vår planets tillgång på god åkerjord. Man arbetar därmed för att rädda så mycket som möjligt av den goda odlingsbara jorden från exploatering, genom att försöka förhindra att den tas i anspråk för industrimark eller för anläggning av vägar eller liknande.

2008 års Ginstpris tillfaller föreningen Den Goda Jorden.
Initiativtagare och ordförande är Anders Stenström, Slöinge.

Styrelsen för Hallands Naturskyddsförening

Miljöpris till Anders Stenström

Falkenbergs kommuns miljöpris 2006 tilldelas Anders Stenström med motiveringen: För att med målmedvetenhet och stor inlevelse tagit lokal initiativ som får globala hållbara effekter.

Miljöpriset består av diplom och ett stipendium på 20 000 kronor.