I landskapshistorikern Kelvin Ekelands nya bok Mångfaldens utmark finns detta lilla stycke:

EU rapporterar att det dagligen försvinner nära 300 hektar jordbruksmark via exploatering inom gemenskapen. De europeiska jordarna är mycket produktiva. Den skånska marken är otroligt produktiv i ett världsgenomsnitt. Där kan man nå veteskördar kring tio, tolv ton per hektar, att jämföra med ett globalt snitt på inte mer än knappt tre ton. Varje hektar jordbruksmark som försvinner i Europa måste ersättas med tio nya på andra håll. Detta är ohållbart. Odlingsmark är en resurs, som ger avkastning i all framtid. Tätorter får därför inte byggas ut på mark som kan föda oss. Vi måste sträva efter att bygga inåt istället för att bygga utåt, men landsbygden kan återtas. Det är möjligt att dubbla invånarantalet i våra tätorter utan att behöva ta en enda hektar åkermark i anspråk. Förtätning minskar också behovet av resor. Det finns mycket att tjäna på att inte bygga ut åkermarken, för både lantbruk och städer och global hushållning. Och töm inte landsbygden.

Boken hittar du här.