På Landskapsobservatoriums hemsida skrev Bitte Nord,frilansjournalist baserad i Skåne, den 1 maj artikeln ”Lomma planerar för att begränsa exploateringen av åkermark”.

Hon skriver:

Många kommuner har ingen uttalad policy för bevarande av jordbruksmark och i den mån sådan finns är det sällan som den får göra sig gällande. Lomma kommun utgör ett undantag. Här finns såväl beskrivningar av målsättningen att minska ianspråktagandet av åkermark som beslutade planeringsåtgärder för begränsning av exploatering av åkermark.