Landshövding Margareta PålssonLandshövdingen i Skåne Margareta Pålsson redogjorde vid Den Goda Jordens årsmöte i Eslöv för sin syn på den skånska åkermarken och dess betydelse. Hon menar att bevarandet av den skånska åkermarken är av största vikt. För henne är den hållbara markanvändningen i Skåne en av tre viktiga prioriteringar för länsstyrelsen. Hon konstaterade att de verkligen lyckats med att få ut det budskapet på det halvår hon innehaft posten som landshövding.

Länsstyrelsen har lanserat en nollvision för användandet av åkermark. Vilket en del kommuner sett som en begränsning av deras expansionsmöjligheter. Bostadsbyggandet är viktigt, men det finns andra möjligheter än att använda åkermark. Förtätning och att bygga på höjden är exempel på detta. I ett område 1 km från de skånska stationerna är 80% av marken obebyggd. Med en bebyggelse på dessa områden med samma täthet som Davidshall i Malmö skulle bara detta räcka till en fördubbling av Skånes befolkning.

Landshövdingen betonade att nollvisionen inte innebär något idiotstopp för bebyggelse på åkermark. Väsentliga samhällsintressen som ESS och Max IV kommer även framöver att kunna byggas på åkermark, däremot hade hon inte godkänt placeringen av det nya logistikcentrat i Landskrona. Kommunerna måste redogöra för konsekvenserna för jordbruksproduktionen när de tar åkermark i anspråk.

För att få tillstånd en bättre planering kommer Länsstyrelsen att utbilda kommunerna i att ta fram översiktsplaner. De kommer även att synliggöra eventuella markanvändsningskonflikter. Landshövdingen kommer att besöka samtliga 33 kommuner i Skåne och då kommer åkermarken att vara en huvudfråga.

Landshövdingen avslutade med att uttrycka en förhoppning om ett utökat skydd för den högavkastande åkermarken.