I Corren den 21 september skriver Sigvard Henriksson, Utbildad och verksam inom byggnadsteknik, byggnads- och fastighetsjuridik, i en insändare ”Hur tillåts lokala intressen förstöra jordbruksmarken i Sättuna?” en replik till Mats Tobiasson, Corren, 10 september.

Det kändes bra att en jordbruksexpert fick tillfälle att yttra sig. Att jordbruksmarken i Sättuna är av hög klass har jag vetat länge. Det fick jag veta när jag som byggsakkunnig en tid arbetade för dåvarande Lantbruksstyrelsen och hörde deras jordbruksexperter uttala att odlingsjorden i Sättuna är en av Östergötlands bördigaste och mot torka mest pålitliga jordar. Tobiasson hänvisar till det förslag till översiktsplan för Sättuna som varit utställt för granskning.

I nämnda planförslag går man helt emot Plan- och bygglagens föreskrifter om att ?markområden skall användas för det ändamål som områdena är mest lämpade för etc.”, och man går även emot Miljöbalkens lagföreskrifter som säger att ?brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses genom att annan mark tas i anspråk”. Av förslaget framgår att man i planeringen kan bortse från dessa föreskrifter genom att hänvisa till ett kommunalt beslut som anger ?att man för bebyggelseutveckling gör anspråk på cirka 3 procent av jordbruksmark som finns i både Linköpings och Norrköpings kommuner?.

Eftersom båda kommunerna tillsammans har en landareal av cirka 2922 kvkm, och med förhållandevis mycket jordbruksmark, torde de 3 procent utgöra ett stort markområde, vilket gör att denna spärr mot exploatering av jordbruksmark blir helt verkningslös. I det bördiga Östergötland som räknas som en av Sveriges kornbodar kan ju ett så lättjefullt beslut fattas trots att det i världen varje dygn dör cirka 29000 barn under 5 år på grund av undernäring och sjukdomar, vilka många är orsakade av näringsbrist. Siffran angavs i ett inslag i rapportmorron vecka 37 i år.

Att det finns annan mark än den värdefulla jordbruksmarken i Sättuna i Linköpings närområde att tillgå är obestridbart. Jag frågar mig ?när ska åtminstone något av våra politiska partier värna om hela kommunens intressen och inte helt glömma bort landsbygdsutvecklingen och livsmedelsförsörjningen”.