DT.se publicerade den 9 juni artikeln Bygga på åkermark splittrar C.

Frågan ifall hus ska få byggas på åkermark splittrade det gamla bondepartiet på fullmäktigemötet. I votering valde flera att gå emot kommunstyrelsen. De önskade hårdare reglering i kommunens Miljöpolicy.

Frågan togs till en början upp av Börje Nahlbom (MP), som tyckte att formuleringen i punkt fyra på policyn skulle skärpas. Den nuvarande lydelsen är att kommunen ska i möjligaste mån inte bygga eller asfaltera på åkermark.
Curt Svärd (C) som har var ordförande i att ta fram policyn menade på att Länsstyrelsen inte gick hela vägen ut.
– Jag föreslår i stället att vi tar lydelsen i Miljöbalkens tredje kapitel fjärde paragrafen, säger Curt Svärd.
Den lyder: Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhälls-intressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Börje Nahlbom tyckte att den lydelsen var bra och gav sitt bifall.
– Antar vi en så sträng skrivelse så kommer Länsstyrelsen att pröva det här. Förtätningen i byarna blir svårare när folk lättare kan överklaga. Ska vi bygga uppe på bergen? sa Jaak Kerstell (C) i en replik och menade på att Länsstyrelsen kan fortsätta hålla koll på byggloven.
– Vi har planer på att bygga vid Kyrkbyn, vilket är förmodligen kommunens bästa jordbruksmark. ”Länsstyrelsen har nog sina ögon på oss”, det hoppas jag att de har, svarade Curt Svärd.
Efter votering stod det klart fullmäktige antagit kommunstyrelsens förslag 22-11. För Curt Svärds förslag röstade sju ledamöter från C, samt MP och två från S.
Anki Enevoldsen (C) föreslog att namnet på Miljöpolicy 2012-2014 skulle ändras så att enbart namnet var kvar. Anledningen är att 2014 är ett valår och Anki Enevoldsen önskar att policyn ska bestå till nästa mandatperiod. Vilket fullmäktige biföll.