Trelleborgs Allehanda publicerar den 22 maj en insändare skriven av Gunnar Eriksson.

Rubriken är hämtad från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens tidskrift och artikeln refererar ett seminarium om hur vi hanterar vår jordbruksjord.

Ur materialet kan man utläsa att åkerarealen i Sverige idag är cirka 2,7 miljoner ha. Vi har runt 0,3 ha åkerareal per person här i Sverige medan man i världen har runt 0,24 ha. 0,3 ha räcker för tillfället för matproduktion men då ska man också ha klart för sig att de odlingsbara ytorna minskar med åren. (I princip fanns det 3 miljoner ha under 1980-talet och minskade till 2,8 miljoner ha på 1990-talet).

På Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala (SLU) har drivits demonstrationsanläggningar för att reda ut hur mycket mat vi får på vår mark och där kom man fram till att på 0,25 ha kan svensken överleva på vettig husmanskost men fann att vi måste minska vår köttkonsumtion från 70 kg/person/år till 20 kg/person/år och att detta nog går.

I större sammanhang kan man också konstatera att vi i I-världen mer eller mindre snyltar på övriga världens resurser, vi köper billigt odlad mat från U-länder som lokalbefolkningen där sedan inte har råd att köpa. Idag är mer än 800 miljoner människor kroniskt undernärda och då huvudsakligen beroende på fattigdom som närmast beror på I-ländernas utnyttjande av U-ländernas råvaruresurser (”kolonialekonomi”).

För Skånes del med sin absolut världsledande tillgång på bra jordbruksmark har drygt 7 procent försvunnit sedan mitten på 1990-talet och mer kommer att försvinna med vissa politikers synsätt. Sveriges och framför allt Skånes åkermark tillhör Europas och världens absolut bästa, här finns bra jordar och det finns gott om sötvatten och här är även ett lämpligt klimat.

Med ovanstående i minnet är det närmast ansvarslöst på gränsen till kriminellt att kalla Länsstyrelsens program för att nå Skånes miljömål med bland annat att uppnå en nollvision för konsumtion av åkermark till bostadsutbyggnad för ”Orealistiskt, dumt och fel” som kommunalrådet i Staffanstorp säger.

Av egen erfarenhet vet jag att miljöfrågor och moderater inte går ihop men när sex moderata kommunalråd går ut med en gemensam skrivelse och påstår bland annat att nollvision för åkermarksexploatering är feltänk, att kalla miljömålen sörgårdsromantik, att bevara åkermark är ett orimligt synsätt, att kalla miljömålens inriktning för skrivbordsprodukt med mera, med mera så är det ännu en moderat bottennivå som passerats!

Trelleborg har både potential och behov för att bygga och förtäta inom tätorten. Byggverksamheten verkar ha gått i stå, alla initiativ förefaller bli stoppade av överklaganden . Vad är detta för trams, är det bara NIMBY och flathet som ska styra kommunen?

Bygg och bygg högt inom tätorten så behöver inte ännu mer av den värdefulla åkermarken förstöras!