Miljöpartiet i Staffanstorp publicerade på sin blogg ”Oppositionens röst i Staffanstorp” den 6 maj ett inlägg med anledning av Staffanstorp kommuns svar till Länsstyrelsen utifrån deras förslag till åtgärder för att nå miljömålen under 2012 – 2016.

I bloggen skriver de att huvudpunkten är att man ska få bo hur och var man vill. Man ska inte ta någon hänsyn till om det finns någon kollektivtrafik. Det känns ungefär som om man vill skruva upp de gamla skyltarna ”Här är friheten större”, som Vellinge just plockat ner. Och den godajorden tar man noll hänsyn till. Skrämmande.

Därefter följer kommunens inlaga som bland annat innehåller följande:

Hushållning med mark- och vattenresurser.
Länsstyrelsens förslag till åtgärder (sammanfattat urval):
Länsstyrelsen föreslår en så kallad ”nollvision för konsumtion av åkermark för bostadsutbyggnad ”.
Kravet ställs därför på att ”all bostadsutbyggnad i Skåne skall ske inom tätortsområdena genom för-
tätning”. Kommunerna ska i sin översiktsplan beskriva vilka särskilda skäl kommunen har för att bygga på åkermark och i en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, konsekvensbeskriva minst två alternativa bebyggelselokaliseringar förutom nollalternativet.

Vår kommentar:
Vi i Staffanstorp strävar efter att vara en attraktiv boendekommun. Vi vill vara ett förstahandsval för de som söker ett hem som har nära till städer, en mångfald av arbetsplatser samt god infrastruktur i form av flygplatser, tåg och bilvägar, men som ändå är lugnt, tryggt och vackert. Att bo i Staffanstorp ska ge hembygdskänsla i den egna livsoasen samtidigt som det ger möjligheter till en aktiv livsstil med nära till allt. Vi bygger, med den lilla kommunens skala, en närhet mellan kommunen och individen som är grunden för människors möjlighet till påverkan och demokrati. I själva friheten att kunna välja att bo i 5taffanstorp vill vi att det ligger en positiv innebörd – en del av det vi kallar attraktivitet.

Allt detta finns väl beskrivet i kommunfullmäktiges framtidsdokument ”Framtidens kommun – perspektiv 2038″ från föregående mandatperiod och som också aktualitetsförklarats för innevarande mandatperiod. Av framtidsdokumentet framgår också att 5taffanstorp ser sig som en dei av den växande Öresundsregionen och vill axla det ansvar det innebär, bland annat för att nya bostäder skapas i den takt människor önskar. Efterfrågan på bostäder är stor. Boverket noterade i somras att bostadsbyggandet är för iågt för att möta behoven för en växande befolkning och köerna till hyresrätter är lång. Regeringen har uppmärksammat situationen och gett Boverket i uppdrag att förtydliga det kommunala ansvaret för bostadsförsörjningen. Att då, som Länsstyrelsen gör, begränsa bostadsbyggande enbart till förtätningar går inte. Förtätning är bra, men är inte det enda människor efterfrågar och duger därmed inte som enda lösning på bostadsbristen. Vi måste ha möjlighet att erbjuda olika alternativ, bland annat de som vi erbjuder i 5taffanstorp. Vi vill förtäta, men vi vill också bygga en andel av våra nya bostäder på mark som tidigare använts till odling.

Vi får av åtgärdsförslagen ett samlat intryck av att Länsstyrelsen inte finner några belägg för att människor kan uppleva positiva sociala effekter med att bo utanför storstädernas kärnor; en uppfattning vi inte delar.
Att i översiktsplanen ange särskilda skäl till att bebygga jordbruksmark blir inadekvat i kommuner där i stort sett all obebyggd mark utgörs av justjordbruksmark. Av översiktsplanen skall naturligtvis alltid framgå de överväganden som gjorts när det gäller markens framtida användning och skälen därtill. Om några av dessa av kommunen betraktas som särskilda kan detta naturligtvis också anges. Att ange ännu fler alternativa bebyggelselokaliseringar i konsekvensbeskrivningen är förstås möjligt, men försvårar troligen förståelsen för vad som föreslås i dokumentet och därmed också dialogen med kommunens invånare under samråd och utställning.

Läs hela blogginlägget här.