LRF Ungdomen i Jämtlands län har lämnat in följande motion till riksförbundsstämman.

LRF Ungdomen i Jämtlands län ser i sin motion med oro på att åkermark i allt större omfattning tas i anspråk för andra ändamål än livsmedels- och energiproduktion. I ett globalt sammanhang med ökande befolkning, brist på vatten och odlingsbara jordar är detta naturligtvis moraliskt förkastligt, men innebär också ett problem för kommande generationers bönder. Asfalterad och bebyggd mark kan inte odlas.

Vi är medvetna om att det finns två sidor av frågan.
• För LRF är det grundläggande att markägaren skall bestämma över sin egen mark. En reglering av hur åkermark får användas innebär att man fråntar nuvarande markägare affärsmöjligheter.
• I ett längre perspektiv innebär motsatsen att vi fråntar framtidens bönder affärsmöjligheter. Dessutom innebär en oreglerad handel av jordbruksmark i attraktiva (i praktiken storstadsnära) lägen en kapitalisering av marken vilket i praktiken ytterligare försvårar framtida generationers brukande.

Visionen för LRFs Livsmedelsstrategi är: ”Att de gröna näringarna har en nyckelroll och en tätposition vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft”. Ska det målet nås, är den jordbruksareal som finns idag ett måste.

Vi är medvetna om att det ibland t.ex. i samband med viktiga infrastruktursatsningar inte finns alternativ till att bygga på jordbruksmark. Vi ser då möjligheten i inrättandet av en fond för finansiering av nyodling. Denna fond skulle då finansieras genom avgifter från den som ianspråktagit jordbruksmark för andra syften än jordbruk. Vi tror att en sådan avgift skulle ha en dämpande effekt på lusten an exploatera åkermark när alternativ finns.

LRF Jämtland yrkar att riksförbundsstämman beslutar uppdra åt riksförbundsstyrelsen att utforma en policy med syfte att i möjligaste mån skydda jordbruksmark från annan användning än jordbruksändamål samt att LRF arbetar för inrättandet av en fond för nyodling finansierad genom avgifter från den som ianspråktagit jordbruksmark för andra syften än jordbruk.