ATL publicerade den 23 november följande artikel.

Kammarrätten i Jönköping har avslagit Jordbruksverkets överklagan av Malmö stads förvärv av tre fastigheter i kommunen avsedda för möjlig exploatering.

Kommunen förvärvade de aktuella tomterna, Klagstorp 7:28, 7:5, 10:2 och 11:23, 2008 då man köpte den sammanlagda arealen på 48 hektar av Ester Nilsson för 21,5 miljoner kronor.

Kommunen anser att tomterna behövs för den fortsatta utbyggnaden av spårtrafiken i kommunen.
”Stor osäkerhet”

I sina skäl för överklagan har Jordbruksverket bland annat anfört att Malmö kommun inte tydligt nog pekat ut att området verkligen behövs för den kommunala expansionen och att ett förvärv skulle ”medföra en stor osäkerhet för jordbruket i området och möjligheterna att utveckla jordbruksföretag där.”

I oktober i fjol gav förvaltningsrätten i Jönköping, tidigare länsrätten, Malmö rätt att förvärva fastigheterna, ett beslut som då Jordbruksverket beslöt att överklaga till kammarrätten.

Kammarrätten har första hand prövat om 8 paragrafen i jordförvärvslagen utgör ett hinder för förvärv.

Kammarrättens dom går att överklaga till högsta förvaltningsrätten i Stockholm.