Johan Hammarqvist skrev den 15 oktober följande ledare på skanskan.se.

Frågan om hur vi använder vår mark är viktig. Växande städer lägger under sig värdefull åkermark där mat och biobränslen skulle kunna odlas. På andra håll ersätts åkermark med skog och på sina håll i världen är det tvärtom. Då skövlas skog för att ge plats till odlingar av olika slag.

Att mark används på olika sätt över tid är inget konstigt. Det gäller dock att ha en medvetenhet om hur förändringarna påverkar ekosystemen och människans framtida möjligheter att nyttja marken. Prima åkermark som bebyggs med bostäder (aktuellt inte minst i Skåne) kommer aldrig att kunna återställas.

Vad gäller städerna anser jag att vi i Sverige måste ha en mycket seriösare diskussion om framtidens byggande och stadsplanering. Städerna behöver sina gröna lungor varför förtätning per automatik inte är lösningen.

Att bygga på höjden hör däremot framtiden till och det gäller inte bara de större städerna. Även i mindre städer bör fler höga hus byggas. Det är smart användning av tillgänglig mark och det skapar möjligheter för klimat- och miljösmarta lösningar samtidigt som mark i städernas ytterområden sparas till andra användningsområden.

Jag hoppas att det uppdrag att ta fram förslag för en långsiktigt hållbar markanvändning som miljöministern Lena Ek (C) gett till Miljömålsberedningen mynnar ut i slutsatsen att stadsplaneringen måste inriktas mer på byggnation av höga hus i våra städer. Det är ett bra sätt att utveckla städerna och samtidigt kunna skydda värdefull åkermark.