Lindbergs hembygdsförening har, med stöd från Hembygdskretsen i Varberg och därmed Varbergs samtliga 14 hembygdsföreningar,  skrivit ett brev till Varbergs kommun med förslag att kommunfullmäktige:

1                    Uttalar  att åkermarken skall skyddas vid kommande översyner av översiktsplanerna.

2                    Ger lämpligt organ i uppdrag inventera tillgången på impediment och lågproduktiv skogs- och jordbruksmark dit expansionen i första hand skall styras.

3                    Gör justeringar i gällande översiktplaner i ovannämnt avseende.

Läs hela brevet här.