Lantbrukets affärer publicerade den 11 augusti en artikel med utgångspunkt från den paneldebatt som ägde rum under Borgeby fältdagar.

När Annika Åhnberg sammanfattade debatten kunde några lösningar skönjas:
1. Åkermarkens lagliga skydd måste förstärkas och föras upp på riksnivå.
2. Vid all utbyggnad måste annan mark än jordbruksmark prioriteras där det är möjligt.
3. Mycket mark kan sparas genom att förtäta eller bygga på höjden.
4. Expansion i tätorter bör samordnas regionalt, inte kommunalt.
5. Åkermarkens status och värde måste lyftas upp hos såväl makthavarna som hos allmänheten.

Kunskapen om åkermarkens värde ur globalt perspektiv har visserligen ökat under senare år, men den allmänna meningen var att utvecklingen går för sakta. Debattdeltagarna med Annika Åhnberg i spetsen slutade med att vädja till åhörarna att föra kunskaperna vidare till vänner och bekanta.

Läs hela artikeln här.