I tidningen Västerbygden idag finns en artikel om en av Den Goda Jordens engagerade medlemmar Claes Sandahl som under några år även var ledamot i styrelsen.

Claes Sandahl, lantbrukare på gården Hagane i Färgelanda, har skrivit en dikt till statsminister Fredrik Reinfeldt för att skynda på en utredning om att skydda åkermarken.
– På det här sättet hoppas jag kunna skynda på utredningsprocessen och att det ska leda till ett framsynt beslut, säger Claes Sandahl, som är engagerad i Föreningen Den Goda Jorden.

Claes och Inger Sandahl driver sedan 20 år tillbaka en mjölkgård strax utanför Färgelanda.
– Jag var ekonomichef på det som en gång var Volvo Dalslandsverken och numera är IAC i Färgelanda och hoppade av för att bli mjölkbonde , säger Claes.
Han blev Krav-bonde 1995 och har levererat mjölk till Arla fram till nu. Men numera är han pensionär och har slutat med mjölkproduktionen. I stället föder han upp kvigir för leverans till Conny Carlsson på Hede.

Översiktsplan
Det var i  samband med att Färgelanda kommun gjorde en översiktsplan(ÖP 2006) år 2005 som Claes engagerade sig i föreningen Den Goda Jorden.
– Jag var mycket engagerad i olika möten och samråd inför översiktsplanen och nog den ende som inte var politiker som var med på mötena, säger Claes.
Kommunen ville satsa på sjönära boende och bygga både industrier och bostäder på åkermark nära tätorten.
– Jag reagerade starkt på de planerna  och kom på det sättet i kontakt med Anders Stenström och var med på det första mötet när föreningen Den Goda Jorden bildades, säger Claes Sandahl, som också satt med i styrelsen sedan föreningen bildades 2005.

Rovdrift
Idag har han hoppat av styrelsearbetet, men är fortfarande medlem i föreningen Den Goda Jorden som startades för att hindra rovdriften på bra åkermark nära tätorterna.
Det är framför allt i Skåne och södra delarna av Sverige som föreningen har fäste.
Man räknar med att ca 400(ska vara 4000) hektar av den bästa åkermarken försvunnit på tio år i Sverige. Ytterligare 9000 hektar åkermark är i farozonen i Skåne och Halland de närmaste 25 åren.
Den Goda Jorden arbetar för att den bästa åkermarken ska skyddas som ett riksintresse. Men tre riksdagsmotioner i frågan har avslagits, med hänvisning till en statlig utredning(SOU 2009:45) som idag ligger på miljödepartementet.
– Jag ringde upp och frågade vad som händer och fick reda på att man ännu inte har någon på departementet som ansvarar för utredningen, säger Claes Sandahl.

Frusterad
– Det gjorde mig frusterad på allvar och därför satte jag mig ner och skrev en dikt riktad direkt till statsminister Fredrik Reinfeldt, säger Claes.
Den sittande utredningen har underrubriken ”Riksintressen och miljökonsekvenser”. Uppdraget är att titta på hur olika typer av riksintressen – naturreservat, kulturvärden, kraftledningar, kraftverk med mera får för konsekvenser.
Den Goda Jorden och även LRF har arbetat för att jordbruksmark ska kunna vara ett riksintresse.

Planmonopol
– Det finns en rad problem på vägen. Det kommunala planmonopolet och det kommunala självstyret är ett hinder. Inom LRF värnar man äganderätten – dvs att markägaren ska få bestämma över sin mark, säger Claes Sandahl som nu hoppas att hans dikt till Reinfeldt ska kunna sätta fart på utredningen.
– Det är bråttom. Allt mer åkermark tas i besittning, medan befolkningen och värdssvälten ökar. Liksom klimatfrågan är det här en ödesfråga inte bara för politiker utan också för alla företag som är måna om sin miljöprofil, menar Claes Sandahl.
Han har försökt påverka matjättar som Coop, ICA, Axfood, Arla med flera att inte bygga på åkermark.
– Det är som att slå undan benen för sig själv när man arbetar med livsmedel, anser Claes Sandahl.

Claes Sandahls dikt till statsminister Fredrik Reinfeldt.

Beträffande åkermarken

En hektar om dagen försvinner
och fyra (en hel familj) blir utan bröd och får bekymmer
Reinfeldt, se till att dina mannar beslutar
Att åker bevaras och inte förbrukas
Det kommunala självstyret är akilleshäl
Det må upphöra vad gäller det här
Besluta snabbt att urbana byggen
må ske på annan mark än den som ger oss mat och råg i ryggen
Reinfeldt, hör vår bön
Låt inte vår sak ligga i den långa kön
När Du vår önska uppnått
Vi Dig hylla för Din framsynthet och att Du förstått!