Den 16 -17 februari 2011 hölls Forum för miljöforskning med temat maten på Uppsala Konsert & Kongress. Under två intensiva dagar diskuterades matfrågor – från produktion till avfall – i plenum, debatter, seminarier och workshoppar.

Ett tema var ”Kan vi försörja oss på lokal mat?”.

Workshoppens grupper diskuterade olika frågor, enligt nedan.

Upphandling och närodlat i Sveriges kommuner
– Det finns utrymme för närodlat i lagen om offentlig upphandling (LoU), men kunskapsluckor och ovilja i kommunerna.
– Det finns möjligheter till synergier mellan lokal mat och miljö – men det är inte självklart.
– Samordnade varutransporter behövs – mångfald av lösningar.
– Konsumentintresse finns, handlare och grossister är viktiga för fungerande kanaler.
– Beredskapsfrågan är viktig.

Beskydda och exploatera åkermark
– Det behövs en kartläggning som visar om dagens styrmedel fungerar.
– Riskkommuner behöver identifieras.
– Drivkrafter för kommunens vilja att upphandla närodlat.
– Minska behovet av ny boyta genom till exempel skattereformer vid uthyrning.
– Värdering av jordbruksmark – baserat på ekosystemtjänster i monetära termer.
– Minskat planmonopol för kommuner.

Matförsörjning i kris och Är lokal mat resurseffektiv?
– Hur mycket kan odlas i staden? Några procent.
– Hur ser diskussionen/argumenten ut lokalt/globalt?
– Hur ser den politiska uthålligheten ut kring lokal produktion?
– Vill politiken ha vetenskapliga fakta som grund för sina beslut?
– Kortsiktig livsmedelssäkerhet.
– Mycket låg självförsörjningsgrad i dagens städer.
– Hur säkerställer man en svensk/lokal produktion vid en långvarig kris?
– Hur får man marknadens aktörer att ta ett beredskapsansvar?
– Vilken betydelse kan den egna trädgårdsodlingen ha för att minska sårbarheten?

Vem vill ha lokal och regional mat?
– Konsekvenser av småskalig kontra storskalig produktion.
– Storytelling som möjlighet att möta människors behov att förstå.
– Hur påverkar peak oil?
– Ursprungsmärkning? Betalningsvilja?

Dessutom diskuterades risken för:
a) Suboptimering. Mer kunskap behövs om vad som egentligen är resurseffektivt, matsäkert och hälsosamt. Det är inte säkert att de kommer ur samma lösningar.
b) Konsekvenser av småskalighet för miljö och ekonomi.
c) Balans mellan importerat och närproducerat.
d) Hur ser situationen ut om 50 år och hur ställer vi om för det?

Sammanfattande forskningsbehov
– Hur kan vi systemanpassa vår produktion i småskaliga, mellanskaliga och storskaliga former för att möjliggöra så mycket lokal försörjning som möjligt i en framtid med minskande tillgång på lätt tillgänglig energi?