Hallands Nyheter rapporterar idag följande.

Bevarande av god åkermark är av regionalt och nationellt intresse. Därför vill kommunen att länsstyrelsen tar initiativ så att man får en bättre överblick över vilka marker som bör bevaras.

Brevet till länsstyrelsen, undertecknat av kommunrådet Mari-Louise Wernersson och kommunchefen Rolf Landholm, tar sitt avstamp i en motion som Börje Tönsgård(M) skrev innan han lämnade politiken. Tönsgård ville att värdefull jordbruksmark skulle pekas ut för att kunna skyddas från annan exploatering.

I skrivelsen konstateras att en viktig strategi i det påbörjade arbetet med att ta fram en ny översiktsplan är att växa genom att i första hand förtäta befintlig bebyggelse och att ytsnåla lösningar och alternativa lokaliseringar ska prövas när ny mark behöver tas i anspråk. Men för att kunna göra bättre avvägningar behövs bättre och aktuell kunskap om värdet av olika områden med åkermark.

Falkenbergs kommun vill därför att länsstyrelsen tar initiativ till en dialog med regionen och kommunerna om hur en översyn av klassificeringen av jordbruksmark i Halland kan genomföras och finansieras. Eftersom även Halmstad och Laholm har påbörjat översiktsplaner skulle det vara värdefullt om översynen görs inom en snar framtid.