Den Goda Jorden har med bidrag från LRF kraftsamling och med Lisa Germundsson på LRF Skåne som projektanställd under året genomfört projektet ”Bevara den goda åkerjorden”. Här nedan följer slutrapportens sammanfattning. Här kan du läsa hela slutrapporten.

Grunden för företagande inom de gröna näringarna är tillgången på odlingsvärd mark. Men idag bebyggs marken i snabb takt, och har så gjorts under en längre tid. Den goda åkermarken är en unik resurs som kan ge Sverige och svenskt jordbruk en global styrkeposition i framtiden, om vi ser till att värna den.

Bebyggelse för med sig att andelen hårdgjord yta ökar, vilket hittills ofta skett utan större hänsyn till påverkan på vattensituationen. En ökad andel hårdgjord yta ökar trycket på omkringliggande marker att ta emot överskottsvatten vid nederbörd.

I detta projekt har tio kommuner besökts, två semiarier arrangerats och skrivelser författats. Dessutom har vi träffat riksdagens miljö- och jordbruksutskott för att diskutera frågan om exploatering av åkermark.

Projektet har lett till följande slutsatser för framtiden:

  • Det är angeläget att hålla dialogen levande långsiktigt med ansvariga politiker och tjänstemän.
  • Fler goda exempel och konkreta verktyg behövs när det gäller förtätning och omvandling av redan bebyggda områden.
  • Regional samverkan behöver utvecklas inom fysiskt planering.
  • Argumenten om vikten av att bevara åkermarken ur sysselsättningsperspektiv och företagsutvecklingsperspektiv, behöver utvecklas.
  • Kan en svensk variant av jordbruksanalys bidra till att åkermarken ges större tyngd i den fysiska planeringen?
  • Mer kunskaper behövs om kopplingen mellan hårdgjorda ytor och påverkan på vattensituationen, både kring problembilden och lösningsmöjligheter.